• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Ústecký kraj
2001 - 2002

Země: Česká republika

Místo: Ústecký kraj

Datum: 2001 - 2002

Projektový stupeň: DSP a DZS

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko 209 (HIP Ing. Vladimír Veselý): DSP a DZS

Architektonická spolupráce: Ing. arch. Petr Šafránek

Realizační dokumentace: Ing. ANTONÍN PECHAL, CSc., PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

Zhotovitel: Sdružení Drážní most 0807/ID (vedoucí Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. Teplice, SDS EXMOST spol. s r.o. Brno, SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa)

Realizace: Most byl uveden do provozu v prosinci 2002

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha

Most převádí jednokolejnou neelektrizovanou trať Děčín - Oldřichov přes trasu dálnice D8, jejíž stavba v tomto prostoru nebyla však doposud zahájena.

Most převádí jednokolejnou neelektrizovanou trať Děčín - Oldřichov přes trasu dálnice D8, jejíž stavba v tomto prostoru nebyla však doposud zahájena. V původním stavu se v prostoru dnešního mostu nacházel ocelový most přes polní cestu o rozpětí konstrukce 4,70 m a propustek, kterým procházel Bílý potok. Oba tyto objekty byly v rámci stavby mostu zbourány.

Nosná konstrukce byla ve stupních DSP a DZS, které zajišťoval SUDOP PRAHA a.s., navržena jako spojitý trám o třech polích s plnostěnnými hlavními nosníky s náběhy a s dolní mostovkou. Rozpětí trámu je 28,38 + 41,28 + 28,38 m. Střední pole je určeno pro trasu dálnice D8, krajní pole pak pro biokoridory. V třetím poli je situován rovněž přeložený Bílý potok. Most byl navržen na zatěžovací schema ČD Z dle ČSN 73 6203.

Odstupňováním výšky hlavních nosníků, jejichž horní pásy tvoří v pohledu navazující protisměrné kruhové oblouky, bylo dosaženo zajímavého estetického účinu, který zároveň vyjadřuje statické působení nosné konstrukce. Výška hlavních nosníků byla navržena u opěr 2,285 m, nad pilíři 4,215 m a uprostřed středního pole 2,753 m. Stabilitu stěn hlavních nosníků zajišťují podélné a příčné výztuhy. Vnější příčné výztuhy jsou z estetických důvodů umístěny mírně šikmo vzhledem k průběhu dolních pásů a tvoří tak normály ke křivkám pásů horních. Mostovka opatřená štěrkovým kolejovým ložem je standardní ortotropní s mostovkovým plechem, s příčníky tvaru T a s podélnými spojitými výztuhami, procházejícími příčníky. Celá nosná konstrukce je svařovaná.

Obě opěry i pilíře jsou založeny na velkoprůměrových pilotách. Pilíře jsou tvořeny dříkem obdélníkového průřezu, který se nahoru ve směru kolmo na most rozšiřuje kruhovým obloukem do konzol pro umístění ložisek. Opěry mají rovnoběžná křídla.

V realizační dokumentaci byla respektována základní dispozice a dodrženo rozpětí konstrukce. Byly dořešeny detaily nosné konstrukce a spodní stavby. Pro hlavní nosníky byla využita ocel S355. Určitá změna, která neovlivnila vzhled mostu, byla provedena ve výškových proporcích hlavních nosníků. Hmotnost ocelové konstrukce mostu byla upřesněna na 324 t. Nosná konstrukce byla za použití automobilních jeřábů smontována vedle osy mostu na provizorních podpěrách a příčně přesunuta na připravenou spodní stavbu.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.