• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Jeníkov, Duchcov, Lahošť, Zabrušany, Ledvice, Světec, Bílina, Hostomice, Teplice, Újezdeček
2018

Země: Česká republika

Místo: Jeníkov, Duchcov, Lahošť, Zabrušany, Ledvice, Světec, Bílina, Hostomice, Teplice, Újezdeček

Datum: 2018

Projektový stupeň: oznámení a dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Předmětem záměru jsou stavební a technologické úpravy v železniční stanici Oldřichov u Duchcova a v traťovém úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina v úseku km 21,823 – 33,440 o celkové délce 11,617 km železniční trati.

Předmětem záměru jsou stavební a technologické úpravy v železniční stanici Oldřichov u Duchcova a v traťovém úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina v úseku km 21,823 – 33,440 o celkové délce 11,617 km železniční trati. Tato železniční trať je součástí celostátní dráhy a náleží do transevropské dopravní sítě.

V železniční stanici Oldřichov u Duchcova se jedná se o rekonstrukci hlavních staničních kolejí a o úpravu řetenického a bílinského zhlaví, které budou upraveny pro průjezd rychlostí 120 km/h. V železniční stanici Oldřichov u Duchcova bude zrušeno stávající ostrovní nástupiště včetně podchodu pro cestující a nová vnější nástupiště budou posunuta na zhlaví stanice ve směru na Bílinu, čímž se pro cestující výrazně zkrátí přístupové trasy. V rámci rekonstrukce stanice budou vyměněny výhybky, kolejové lože bude doplněno novým štěrkem, bude provedena obnova stávajících drenáží. Bude zde instalováno nové staniční zabezpečovací a sdělovací zařízení. V rozsahu celé stanice bude rekonstruováno trakční vedení a rozvody nn.

Rekonstrukce kolejí v dvojkolejném mezistaničním úseku bude zahrnovat výměnu stávajících kolejnic a pražců za nový materiál železničního svršku. Bude pročištěno stávající kolejové lože a doplněno novým štěrkem do požadovaného profilu. Dále budou pročištěny zanesené příkopy a obnoveny drenáže podél kolejí.

V zastávkách Chotějovice, Želénky a Duchcov budou rekonstruována nástupiště, opraveny přístřešky pro cestující a obnoveny přístupové chodníky. Současně bude provedena rekonstrukce osvětlení zastávek a rozhlasu pro cestující. Všechny prostory pro cestující budou přístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V celém mezistaničním úseku bude navržena rekonstrukce trakčního vedení a instalace nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.  V rámci rekonstrukce trati budou upraveny všechny stávající mostní objekty a podchody pro cestující. V cílovém stavu je stavba navrhována na traťovou rychlost 120-140 km/h (původně 80-100 km/h) s omezením v oblouku km 30,741-31,262 na 85 km/hod pro klasické soupravy vlaků.

Součástí dokumentace EIA byly přílohy:

 

Hluková studie
Rozptylová studie
Přírodovědný průzkum
Vlivy na veřejné zdraví
5.  Vyhodnocení stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), článek 4, odst. 7

      6.   Vyhodnocení stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova -   Bílina“ z hlediska globálních změn klimatu

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.