• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2005 - 2008

Země: Česká republika

Místo: Praha

Datum: 2005 - 2008

Projektový stupeň: Projekt

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Praha

Projekt: SUDOP PRAHA a.s., středisko tunelů, odpovědný projektant Ing. Michal Gramblička

Dodavatel: Metrostav a.s. a Subterra a.s.

Soubor tunelových objektů je tvořen dvěma hlavními tunely - SO 800 Severní vítkovský tunel, ražený Subterrou a.s., SO 801 Jižní vítkovský tunel, ražený Metrostavem a.s, dále společnými portály SO 802 Vjezdový (západní) portál, SO 803 Výjezdový (východní) portál, SO 804 Geotechnický monitoring (provádí firma SG-Geotechnika a.s.), SO 805 Zárubní zeď u východního portálu, SO 807 Sanace podzemních objektů, SO 808 Sanace povrchových objektů, SO 809 Zárubní zeď u západního portálu a SO 810 Stavební úpravy stávajícího žižkovského tunelu.

Tunely jsou vedeny v podélné ose vrchu Vítkova. Směrově je trať určována protisměrnými oblouky min. R = 600 m. Tunely ve směru ražeb, od východu k západu, klesají ve sklonu 3,3 ‰. Celková délka tunelů je 2 680 m, délka raženého úseku 2 400 m, hloubeného úseku 280 m. Výrubní průřez má plochu 96,22 až 108,13 m2, světlý tunelový průřez 72,90 m2. Šířka tunelu je od 12,40 do 12,60 m, výška výrubu od 9,50 m do 10,20 m, plocha stříkaného betonu a izolace 67 250 m2, množství monolitického betonu cca 34 300 m3.

Celková ražená délka tunelů je 2 400 m, jižní - JVT 1 250 a severní - SVT 1 150 m. Dalších 281 m délky bylo postaveno v hloubených stavebních jámách. Maximální výška nadloží, cca 45 m, je do 500 m od východního raženého portálu, v oblasti Národního památníku dosahuje 42 m, nejmenší výška je nad severním tunelem v oblasti výjezdového portálu, kde dosahuje 4,5 m.

Ražba tunelů byla založena na principech nové rakouské tunelovací metody. Rozpojování pevných hornin na přídi bylo prováděno pomocí trhacích prací, v místech tektonicky porušených hornin byly využity tunelové bagry.

Ostění raženého tunelu je dvouplášťové, dočasné a trvalé s mezilehlou izolační folií v oblasti horní klenby. Spodní klenba tunelu není izolována.

Dočasné ostění je tvořeno stříkaným betonem, v nejlehčích technologických třídách tloušťky od 0,20 m, v nejtěžších 0,30 m, vyztuženým ocelovými sítěmi, hydraulicky upínanými svorníky dl. od 3,0 do 6,0 m, ocelovými příhradovými ramenáty a v úsecích ohrožených nestabilitou přístropí předráženými, nebo předvrtávanými ocelovými jehlami.

Trvalé ostění tloušťky od 0,30 do 0,60 m ve výklencích pro trakční vedení je tvořené vyztuženým nebo nevyztuženým monolitickým betonem C25/30.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.