• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Čáslav
2011

Země: Česká republika

Místo: Čáslav

Datum: 2011 - 2011

Projektový stupeň:

Stálý technický dozor na letecké základně Čáslav.

Výkon TDI zahrnoval - dozorování:

Operací souvisejících s předáním staveniště k provádění stavby
Realizace dodávek pro opravy (doklady o jakosti  v souladu s příslušnými předpisy)
Kvality realizace oprav dle zpracované projektové dokumentace (spolupráce s autorským dozorem), upozorňuje na vady díla, vyzývá zhotovitele k jejich odstranění a kontroluje jejich splnění
Provádění zkoušek na  staveništi v souladu s příslušnými předpisy
Respektování předpisů, norem bezpečnosti práce a zdraví pracovníků působících na staveništi, požární bezpečnosti, ochrany životního prostředí
Respektování ustanovení stavebního zákona a souvisejících předpisů, závěrů z provedených kontrolních prohlídek stavby, aktivní účast na příslušných řízeních a jednáních
Provozu na staveništi, návrhů změnových řízení v zájmu odstranění vad, zlepšení efektivnosti nebo v zájmu snížení rizik projektu a vlastní iniciativní podávání takových návrhů (vše za součinnosti autorského dozoru),vypracovává stanovisko ke změnám, jejich rozsahu, dopadům a informuje o nich v předstihu objednatele
Plnění závazků účastníků stavby, dodržení smluv, kontroly oprávněnosti a správnosti faktur
Podkladů pro fakturaci a jiných dokladů
Přejímání související dokumentace a dokladů (např. dokumentace skutečného provedení stavby)
Řádného vedení stavebního deníku dle vyhl. č.499/2006 Sb., kontrolování a potvrzení zápisů, vydávání stanovisek k provedeným zápisům a zapisování dalších stanovisek technického dozoru
Stavu díla připraveného k jeho předání a převzetí, správnosti a úplnosti dokladů zhotovitele předávaných při přejímacím řízení, včetně vyhotovení předepsaných zkoušek a přípravy soupisu vad a nedodělků, zpracuje zprávu pro objednatele s vyhodnocením stavby o dodržení projektové dokumentace, kvality materiálů a dodržení požadovaných norem

Dále:

Účastnit se kontrolních prohlídek prováděných stavebním úřadem, zpracovávat stanovisko k zjištěným skutečnostem a návrhy k nápravě případných  nedostatků
Zavést spisový deník, desky základních listin, desky prováděných zkoušek, desky faktur, soupisů provedených prací, vypracovat souhrnnou závěrečnou zprávu pro objednatele, vést dokumentaci kontrolní dnů a prohlídek
Spolu s objednatelem  se zúčastnit kolaudačního řízení
 

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.