• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2001 - 2004

Země: Česká republika

Místo: Praha

Datum: 2001 - 2004

Projektový stupeň: DSP, ZDS, AD

Investor stavby: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4

Autor dokumentace pro stavební povolení a ZVS: Sdružení 514 -  SUDOP PRAHA a.s. (vedoucí sdružení), Metroprojekt Praha a.s. a VPÚ Deco Praha a.s.

Hlavní inženýr projektu: Ing. Hana Staňková, SUDOP PRAHA a.s.

Architektonické řešení: Ing. arch. Patrik Kotas a Ing. arch. Petr Šafránek

Stavba Silniční okruh kolem Prahy, úsek 514 Lahovice - Slivenec vytvoří, společně s rovněž připravovanými úseky 513 Vestec - Lahovice a 512 Dálnice D1 - Vestec a již provozovaným úsekem 515 Slivenec - Třebonice, jihozápadní část celého okruhu, která propojí dálnici D5 (směr Plzeň) s dálnicí D1 (směr Brno). Dokončený silniční okruh bude vytvářet v Praze spolu s Městským okruhem integrovanou dopravní soustavu, schopnou zajistit funkční propojení pro tranzitní dopravu a současně i kvalitní obsluhu města a jeho okolí. Propojí dálnice a rychlostní silnice D1, D3 ,R4, D5, R6, R7, D8, R10 a D11.  Celková plánovaná délka silničního okruhu kolem Prahy je 83 km, z toho přibližně 18 km je v provozu.

Účel a rozsah stavby

Celková délka úseku 514 Lahovice - Slivenec je 6030 metrů. Úsek se nachází celý na území hlavního města Prahy. Je navržen v kategorii R 27,5/100. Umístění stavby je v souladu se schváleným Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy. Stavba je vyhlášena jako veřejně prospěšná.

Začátek trasy navazuje na úsek 513 Vestec - Lahovice v km 9,687, kde končí most přes Vltavu na levém břehu. Na tento most trasa přímo navazuje mostní estakádou, která překlenuje celé údolí Berounky a Radotína a končí před jižním portálem tunelu v km 11,750. Celková délka estakády je 2 059 m.

V km 9,873 kříží estakáda silnici I/4 - Strakonickou a vytváří s ní mimoúrovňovou křižovatku dvou čtyřpruhových komunikací. Křižovatka Strakonická je nejsložitější mimoúrovňový dopravní uzel na celé trase okruhu. Základním kritériem pro výběr bylo zajištění propojení všech hlavních dopravních směrů a minimální zásah do Přírodní památky Krňák.

V celé zbylé délce estakády až k jižnímu portálu tunelu bude území dotčeno výstavbou pilířů mostu. Trať ČD Praha Plzeň překračuje most ve výšce cca 40 m.

Následuje tunel délky cca 1,650 km, který se skládá ze dvou tubusů, pravého (stoupacího) se třemi jízdními pruhy a levého se dvěma jízdními pruhy. Tunel je téměř v celé délce ražený, pouze úsek u Lochkovského portálu bude hloubený.

Za tunelem trasa překračuje mostním objektem výběžek Slavičího údolí. Stávající místní komunikace - ul. Za ovčínem je přeložena do nadjezdu nad trasou okruhu.

Lochkovské údolí je překlenuto mostem o délce 461 m a výšce cca 65 m.

Za tímto mostem je mimoúrovňová křižovatka Lochkov s přístupem do obce. Za křižovatkou se v km 15,717 64 stavba napojuje na stávající část silničního okruhu kolem Prahy (úsek 515).

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.