• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Tisová
2002 - 2009

Země: Česká republika

Místo: Tisová

Datum: 2002 - 2009

Projektový stupeň: DÚR, DSP, ZDS, RDS

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko silnic a dálnic, HIP Ing. Zbyněk Musil

DÚR 11/2002, DSP 11/2004, ZDS 01/2006, RDS 2006 - 2009

Zhotovitel: Sdružení "R6 Tisová - Kamenný Dvůr" (vedoucí EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, SMP CZ, a.s., Metrostav a.s. a STRABAG a.s.)

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary

Náklady: 2,627 mld. Kč, příspěvek z Operačního programu Doprava EU 1,709 mld. Kč

Předmětem stavby bylo nahrazení stávající, v době zadání již kapacitně nevyhovující, dvoupruhové komunikace komunikací čtyřpruhovou, které by mělo vést k výraznému zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy a dále i k podstatnému zkrácení přepravní doby mezi Chebem a Karlovými Vary.

Jedná se o novostavbu rychlostní pozemní čtyřpruhové komunikace vedené jižně od Kynšperka nad Ohří. Počátek nové R6 je situován jižně od Kynšperka nad Ohří do blízkosti stávající křižovatky silnic I/6 a II/212 5, konec úpravy je umístěn severně od elektrárny Tisová poblíž stávající křižovatky silnic I/6 a III/212 4. Trasa ve směru staničení mimoúrovňově kříží silnice III. třídy číslo III/212 5, stávající silnici I. třídy I/6, II. třídy číslo II/212 a III. třídy číslo III/006 31, resp. její prodloužení na polní cestu do Šabiny, vodoteče bezejmenný potok, Suchý potok, Malá a Velká Libava a Arnoltovský potok. Dále kříží síť polních a lesních cest v celé délce trasy; tyto cesty jsou z důvodu zachování přístupnosti území v rámci stavby rovněž upraveny či přeloženy.

Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy jedna mimoúrovňová křižovatka, úpravy či přeložky stávajících komunikací, přístupové komunikace k přilehlým objektům, mostní objekty, protihlukové stěny a opatření, úpravy či přeložky vodotečí, přeložky inženýrských sítí (vodovody, slaboproudá a silnoproudá vedení, plynovody), demolice, náhradní oplocení, náhradní výsadba a rekultivace.

Tento úsek silnice R6 ve směru od Chebu navazuje na již několik let fungující čtyřpruh "Křižovatka "Y" - Kamenný Dvůr", ve svém konci na úsek následující "Tisová - Sokolov" (oba navazující úseky projektoval rovněž SUDOP PRAHA a.s.), který je v roce 2010 ve fázi výstavby; jeho zprovoznění je uvažováno v roce 2011 na jaře.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.