• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, ČR, Praha
2017

ČR, Praha 2017

Objednatel:
Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278
190 00 Praha 9


Zhotovitel:
SUDOP PRAHA a.s.

Metodika je metodickou pomůckou a manuálem pro zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti pro zpracovatele hodnocení, žadatele a příjemce prostředků z Operačního programu Doprava (OPD).

Metodika pro provádění hodnocení ekonomické efektivnosti v rámci přípravy investičních projektů v oblasti dopravy pro programové období 2014-2020 je metodickou pomůckou a manuálem pro zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti (resp. analýz nákladů a přínosů především metodou cost-benefit analysis – „CBA“) pro zpracovatele hodnocení, žadatele a příjemce prostředků z Operačního programu Doprava (OPD). Dokument zároveň tvoří podpůrný materiál pro Řídící orgán, SFDI a zástupce investorů za účelem hodnocení efektivnosti vynakládání investičních prostředků v rámci předkládaných investičních projektů (nejen spolufinancovaných z OPD).

Jednotlivé kapitoly dokumentu se věnují obsahovému, formálnímu a legislativnímu vymezení východisek pro zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti (především CBA), rozboru jednotlivých častí, kroků a fází hodnocení a jejich potřebnosti a podrobnosti v závislosti na konkrétním typu dokumentace.

Předmětem hodnocení, na který se Metodika zaměřuje, jsou stavby dopravní infrastruktury a jejích částí sloužící silniční, vodní i železniční dopravě. Tyto stavby mají svá specifika (velká investiční náročnost, významný přesah do mnoha odvětví lidské činnosti, síťový efekt, významné negativní i pozitivní celospolečenské efekty), a proto i obvyklé hodnoticí postupy (především metoda CBA) zohledňují a berou tato specifika v potaz.

Metodika byla zpracována především s cílem implementovat evropský standard na zpracování analýzy nákladů a přínosů a vychází z evropského Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů a evropské legislativy (především Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/207). V důsledku toho tvoří základní podpůrný materiál pro hodnocení investic do dopravní infrastruktury v prostředí ČR.

Metodika navazuje na zpracování ekonomických hodnocení (převážně metodou CBA) v předchozích obdobích, ze kterého čerpá především aplikované příklady osvědčené praxe. Zároveň však implementuje nové trendy a podmínky, které vyplývají z legislativy a strategické dokumentace na úrovni EU. Zaměřuje se na změny, které ovlivňují způsob zpracování a výsledky ekonomického hodnocení (zejména metodou CBA), především změny diskontní sazby, přístupu k úspoře cestovního času, metody kvantifikace externích nákladů, způsobu výpočtu zůstatkové hodnoty, upravuje a sjednocuje vstupní hodnoty jednotkových nákladů v rámci ČR a EU a vytváří prostor pro hodnocení celospolečenského přínosu, finanční rentability a udržitelnosti předkládaného projektu.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.