• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2011

Země: Česká republika

Místo: Praha

Datum: 2011 - 2011

Projektový stupeň: DÚR

Klient: Stavební správa Praha, SŽDC s.o., Sokolovská 278/1955, Praha 9

Investiční náklady: 65 380 000,- Kč

Stávající železniční most o 13 polích má délku 460,50 m, byl postaven v roce 1974 a v současné době vykazuje řadu závad, z nichž nejzávažnější je poškození betonu úložných prahů pilířů a výstupků pro stožáry TV od zatékání vody vlivem nefunkční izolace mostovky a kolejového žlabu.

Nosnou konstrukci 1. – 12. pole mostu tvoří dodatečně předpjaté železobetonové nosníky tvaru I výšky 2,30 m, o rozpětí 30 a 33 m, spínané na stavbě ze tří částí, spojené vzájemně příčně petlicovýmstykem v úrovni horní i spodní pásnice nosníku. Mostovku tvoří horní pásnice nosníků opatřená spádovým betonem tl. 100 – 10 mm, ve sklonu cca 1% k odvodňovacímu žlabu mezi konstrukcemi a s prefabrikovanými římsami. 13. pole mostu je tvořeno předpjatými komorovými betonovými nosníky výšky 1,70 m (2 ks pod každoukolejí – celkem 4 ks v jednom krajním poli) o rozpětí 26,0 m , s prefabrikovanými římsami.

Obsahem projektové dokumentace je celková rekonstrukce železničního mostu a s tím související úpravy železničního svršku, dotčených silnoproudých, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, trakčního vedení a ukolejnění v úrovni mostovky železničního mostu.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.