• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeň
2017 - 2018

Země: Česká republika

Místo: Město Plzeň

Datum: 2017 - 2018

Projektový stupeň: PDPS

Předmětem akce je kompletní úprava uličního prostoru včetně přeložek (resp. oprav) některých inženýrských sítí v celkem 5 úsecích Sedláčkovy ulice v historickém jádru města Plzně. Délka každého z 5 úseků je přibližně 100 m a úseky jsou odděleny příčnými ulicemi. Návrh rekonstrukce komunikace v zástavbě a současně v historickém centru vyžaduje komplexní přístup vzhledem k umístění velkého množství inženýrských sítí, koordinaci s opravami jednotlivých sítí a také vzhledem k historickému podzemí, které se v některých částech nachází přímo pod komunikací. Součástí projektu je kromě rekonstrukce komunikace i sanace kanalizace včetně všech přípojek a nové řešení veřejného osvětlení. Akce byla koordinována opravou stávajícího plynovodu.

Město Plzeň plánuje realizaci rekonstrukce v letech 2017 a 2018. Sedláčkova ulice je poslední, která v Plzni neprošla rekonstrukcí resp. revitalizací.

V rámci objektů pozemních komunikací je navržena kompletní výměna vozovkového souvrství včetně případné výměny zemin aktivní zóny.

V rámci objektů pozemních komunikací je navržena kompletní výměna vozovkového souvrství včetně případné výměny zemin aktivní zóny. Stávající povrch vozovky a chodníků z asfaltových vrstev bude na základě požadavku památkářů nahrazen dlažbou a bude tak sjednocen se zbylou částí historického centra města Plzně. Na základě požadavku správce podzemí byla navržena úprava či redukce poklopů šachet vedoucích do podzemí přímo z komunikace. V rámci návrhu komunikace bylo zpracováno technické řešení úpravy tzv. „anglických dvorků“.

Součástí projektu bylo nové vodorovné i svislé dopravního značení. Byl zpracován návrh dopravně inženýrských opatření, ze kterého vyšel návrh na etapizaci výstavby především ve vztahu k nutnosti zajištění obsluhy objektů a území a k systému jednosměrných komunikací a pěších zón.

Pod komunikací se v hloubce cca. 5 m nachází kanalizace zbudovaná v první dekádě 20. století. Vzhledem k tomu, že dochází k průsakům z kanalizace do podzemí a není vhodné a možné realizovat tak hluboké výkopy, bylo nutné v rámci vodohospodářských objektů navrhnout sanaci kanalizace bezvýkopovou metodou tzv. „vložkováním“. Kromě sanace kanalizačního řadu byla na základě požadavku správce také navržena sanace přípojek, případně jejich výměna. Jedná se o přípojky kanalizační, dešťových svodů a uličních vpustí.

Na základě požadavku památkářů bylo navrženo nové kompletní řešení veřejného osvětlení. V současnosti jsou v Sedláčkově ulici lampy na stožárech s výložníky a nově budou lampy umístěné na fasádách domů.

 

Investor: Magistrát města Plzně, zastoupený Odborem investic Magistrátu města Plzně

Zpracovatelský útvar: Projektové středisko Plzeň

HIP: Ing Jan Dočekal

Místo: Město Plzeň

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.