• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 988/31
2013 - 2014

Země: Česká republika

Místo: Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 988/31

Datum: 2013 - 2014

Projektový stupeň: Studie, DSP, DVZ

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant: SUDOP PRAHA a.s., středisko Architektury a pozemních staveb

Investiční náklady: 75 mil. Kč

Palác Sevastopol byl dokončen v roce 1936. Projekt řeší zejména opravy střech, repase oken a dále nutné stavební úpravy vyvolané nově navrženým technickým vybavením budovy převážně od úrovně 2. NP výše.

Palác Sevastopol byl dokončen v roce 1936. Projekt řeší zejména opravy střech, repase oken a dále nutné stavební úpravy vyvolané nově navrženým technickým vybavením budovy převážně od úrovně 2. NP výše. Jde zejména o zcela novou vzduchotechniku, chlazení, MaR a o úpravy ústředního vytápění, silnoproudých rozvodů a ZTI. Projektem nedochází ke změně funkčního využití objektu, kapacit, užitkových ploch ani obestavěných prostorů.

Z historie:

Palác Sevastopol (dnes Palác Broadway) leží v Pražské památkové rezervaci. Od roku 1994 je nemovitou kulturní památkou. Objekt, tvořený 3 sekcemi o 6 až 7 NP a 3 PP, byl původně vybudován pro potřeby italské pojišťovny. V roce 1948 byla budova, původně obsahující i byty, upravena k čistě provozně administrativním účelům.

Palác Sevastopol má skeletovou žb. nosnou konstrukci s převažujícími plochými střechami. V 1. NP jsou sekce propojeny pasáží. Z ní jsou přístupny komerční prostory 1. NP, divadlo Broadway a technické místnosti v PP a dále schodiště a výtahy všech sekcí.

Ve fasádě do ulice Na Příkopě jsou osazena původní ocelová zdvojená okna. Na fasádě do Celetné ul. byla stejná okna v roce 1962 pro nefunkčnost nahrazena dřevěnými dvojitými špaletovými okny. Okna dvorních fasád jsou nejednotná. Jsou zde jak původní dřevěná zdvojená okna, tak eurookna z pozdějších let.

Technické vybavení objektu je různého stáří a zejména VZT, chlazení, MaR a zčásti i ÚT jsou rozhodujícím předmětem rekonstrukce. Silnoproudu a ZTI se úpravy dotýkají v menším rozsahu.

Projekt:

Projektová dokumentace řeší zadanou část objektu, tj. 2. až 7. NP a střechy všech tří sekcí budovy. Místnosti ve 2. až 7. NP mají vesměs administrativní charakter s nutným provozním a hygienickým zázemím. Předmětem rekonstrukce nejsou komerční prostory v 1. NP ani suterénní podlaží.

Na všech střechách dojde k demontáži stávajících zařízení VZT a chlazení. Na plochých střechách se vymění tepelné izolace, budou použity tuhé polystyrénové desky. Hydroizolační vrstvy i pojistné hydroizolace jsou navrženy z SBS modifikovaných asfaltových pásů. Na valbové střeše sekce při Celetné ulici dojde k opravě střešního pláště z měděné krytiny.

V místech pod novými centrálními jednotkami VZT a chlazení je v horních podlažích uvažováno s úpravami nosné konstrukce skeletu pro zvýšení únosnosti. Jde o lokální zesílení vodorovných prvků skeletu nalepovanými CFRP lamelami a sloupů celoplošnými pásy.

Veškerá původní okna budou celkově repasována, u eurooken půjde o dílčí opravy.

Pro potřeby nových rozvodů dojde ke stavebním úpravám instalačních šachet, kuchyněk, prostorů pro hydranty, rozvaděče atd. Na rozhodující ploše stropů dojde k výměně podhledů. Jsou navrženy kazetové minerální podhledy a celoplošné podhledy ze SDK desek.

Navržená zařízení VZT, chlazení, MaR a další jsou pro budovu přínosem nejen jako moderní náhrada za stávající, často technicky i morálně zastaralá, ale svým pojetím, technickými parametry a možnostmi regulace budou zárukou hospodárného provozu. Nové centrální jednotky VZT a chlazení na střechách budovy umožní odstranit nesourodé shluky stávajících drobných jednotek a zařízení jednotlivých uživatelů objektu, které dnes zcela znehodnocují dálkové pohledy na střechy této památkově chráněné budovy.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.