• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2015

Země: Česká republika

Místo: Praha

Datum: 2015

Projektový stupeň: oznámení dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.

Křižovatka Kbelské ulice s ulicí Kolbenovou je navržena jako mimoúrovňová, deltovitá s křižovatkovými větvemi v SZ, JZ a SV kvadrantu – v souladu s ÚPD. Omezujícím faktorem při návrhu nivelety zahloubené Kbelské ulice je stávající železniční nadjezd.

Křižovatka Kbelské ulice s ulicí Kolbenovou je navržena jako mimoúrovňová, deltovitá s křižovatkovými větvemi v SZ, JZ a SV kvadrantu – v souladu s ÚPD. Omezujícím faktorem při návrhu nivelety zahloubené Kbelské ulice je stávající železniční nadjezd v blízkosti křižovatky. Jeho případná přestavba a související výluka na železniční trati Praha-Vysočany – Lysá nad Labem by si vyžádala neúměrné investiční náklady. Protože nebylo možné navrhnout dostatečné zahloubení Kbelské ulice pod stávající úroveň ulice Kolbenovy, je nutná rovněž výšková úprava této ulice. Vzhledem k omezeným šířkovým poměrům pod zmíněným železničním mostem bylo nutno zkrátit odbočovací a připojovací pruh na Kbelské ulici oproti požadavkům ČSN.

V rámci posuzování vlivů na životní prostředí byly zpracovány další přílohy, které byly součástí oznámení:

·       Hluková studie

Zpracování hlukové studie pro tento záměr bylo velice složité, protože se jedná o komunikaci procházející silně urbanizovaným územím. Pro kalibraci výpočetního modelu bylo provedeno měření hluku. V rámci akustické studie byly navrženy protihlukové stěny, které musí být dotaženy dle možností kolem křižovatkových ramp s přesahem na navazující komunikace a dále protihlukový tunel v celé zahloubené části komunikace cca od km 4,1 do km 4,7. Dále bylo doporučeno použití speciálních asfaltových směsí pro povrch komunikace, který má vliv na snížení hlučnosti.

·       Rozptylová studie

Na emisní bilance komunikací působí mnoho vlivů, u tunelového vedení je významná redukce sekundární prašnosti z dopravy. Mezi další faktory patří změna distribuce dopravy v prostoru mimoúrovňových křižovatek (převedená část hlavního dopravního proudu na ramena nových křižovatek), nemalý vliv má také zlepšení plynulosti dopravy, které lze očekávat podél celé trasy Průmyslové a Kbelské ulice. V rozptylové studii byly posouzeny emise benzenu, benzo(a)pyrenu, PM10, PM2,5 a NO2.

Zlepšení plynulosti působí nejvýznamněji redukci produkce emisí u benzo[a]pyrenu, proto bylo u této látky vypočteno na rozdíl od ostatních zlepšení celkové emisní bilance oproti výchozímu stavu. U žádné sledované imisní charakteristiky nebylo vlivem uvedení záměru do provozu vypočteno překročení imisního limitu. Příspěvky z provozu záměru nepřekročí dle výsledků modelových výpočtů u nejbližší obytné zástavby pro průměrné roční koncentrace 1 % imisního limitu u žádné ze sledovaných látek.

 

·       Přírodovědný průzkum

Celkově bylo během botanického průzkumu nalezeno 96 druhů rostlin. Nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin. V zájmovém území bylo v průběhu zoologického průzkumu zaznamenáno celkem 27 taxonů obratlovců, nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.