• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Ústí nad Orlicí
2008 - 2009

Země: Česká republika

Místo: Ústí nad Orlicí

Datum: 2008 - 2009

Projektový stupeň: Projekt stavby

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko 250 Hradec Králové, HIP Ing. Miroslav Krsek

Architektonické řešení: středisko 206 architektura a pozemních staveb, Ing. arch. Tomáš Pechman

Zpracování projektu: 2008 - 2010

Stavba železničního uzlu Ústí nad Orlicí zahrnuje kromě modernizace stanice a nových nástupišť s mimoúrovňovým přístupem podchodem pro cestující i přeložku železniční tratě Mendrik, která odstraní dnešní omezení rychlosti na 70 km/h.

Stavba železničního uzlu Ústí nad Orlicí zahrnuje kromě modernizace stanice a nových nástupišť s mimoúrovňovým přístupem podchodem pro cestující i přeložku železniční tratě Mendrik, která odstraní dnešní omezení rychlosti na 70 km/h. Přeložka je z důvodu častých záplav Třebovky vedena po soustavě tří mostů přes Třebovku, silnici II/315 a Tichou Orlici. Ve stanici budou zrušeny nebezpečné železniční přejezdy, které nahradí podchod pro pěší a cyklisty. Na jižní straně stanice bude vybudováno nové přednádraží napojené komunikačně na nové přemostění Tiché Orlice spojující Kerhartice s vlastním městem. V sousedství přednádraží je navržen nový vstupní objekt do podchodu a provozně technologická budova.

Železniční uzel Ústí nad Orlicí navazuje na modernizovaný úsek Dlouhá Třebová – Ústí nad Orlicí pro rychlost 160 km/h. Na vjezdu do stanice však trať prochází stísněným prostorem Mendrik s přilehlými řekami Třebovka a Tichá Orlice a s nevyhovujícím křížením se silnicí II/315 do Chocně. Rychlost je zde omezena na 70 km/h. Z tohoto důvodu je součástí stavby přeložka tratě Mendrik, která umožní zvýšení rychlosti především projíždějících rychlých vlaků na 120 až 160 km/h.

Jelikož je celý prostor Mendrik v záplavovém území, je přeložka trati navržena jako soustava tří mostů přes Třebovku, silnici II/315 a soutok Třebovky s Tichou Orlicí. Navíc aby byl zajištěn optimální průtok povodňových vod celým prostorem, je ve stavbě na základě fyzikálního modelování průtoků navržen i posun a úprava koryta řeky Třebovka a přeložka silnice II/315.

Na třebovském zhlaví stanice je navrženo zrušení nebezpečného železničního přejezdu na místní komunikaci do Kerhartic přes hlavní koridorovou trať. Náhradou za zrušený přejezd je podchod pro pěší a cyklisty, který zabezpečí přístupnost pěších a cyklistů ke stanici od města po nejkratší cestě a navíc umožní i křížení tratě s cyklotrasou Ústí nad Orlicí - Choceň.

Projekt stavby ponechává stávající výpravní budovu uprostřed kolejiště, neboť tato budova byla v květnu roku 2010 prohlášena za kulturní památku. Vzhledem k jejímu stavu a poloze uvnitř kolejiště se však nepředpokládá její využití pro řízení dopravy a odbavování cestujících. Z tohoto důvodu je na jižní straně kolejiště navržen nový vstupní objekt do podchodu pro cestující a zároveň nový provozně technologický objekt pro umístění technologií a pro řízení dopravy.

Oba objekty doplňuje nové přednádraží. Přístup k novému přednádraží pro pěší a cyklisty je zajištěn stávající Nádražní ulicí a novým podchodem pro pěší. Pro automobilovou dopravu bylo do stavby doplněno nové přemostění Tiché Orlice a tak nové napojení Kerhartic na silnici II/315. Z tohoto nového napojení je navržena odbočka ke stanici, která je zakončena na novém přednádraží s točkou pro autobusy a novým parkovištěm.

Ve stanici budou vybudována nová moderní nástupiště s přístupem novým podchodem pro cestující. Bude modernizováno zabezpečovací a sdělovací zařízení, silnoproudá zařízení a trakční vedení.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.