• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2013

Země: Česká republika

Místo: Praha

Datum: 2013 - 2013

Projektový stupeň: Studie

Architektonické řešení: SUDOP PRAHA a.s., středisko 230 - Plzeň, Ing. arch. David Šabata

Návrh řeší využití území v centrální části MČ Praha 14 – takzvaná Čihadla. Zájmové území zasahuje do tří katastrálních území – Černý Most, Kyje a Hostavice.

Návrh řeší využití území v centrální části MČ Praha 14 – takzvaná Čihadla. Zájmové území zasahuje do tří katastrálních území – Černý Most, Kyje a Hostavice. Návrh navazuje na 1. etapu Parku U Čeňku a rozšiřuje rekreační, sportovní a společenské aktivity pro občany Kyjí, Hostavic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Hloubětína.

Záměr

Vymezení zájmového území

Zájmové území leží ve východní části Prahy v centrální části MČ Praha 14 a zasahuje do tří katastrálních území – Černý Most, Kyje a Hostavice. Toto území je ohraničeno komunikacemi Ocelkova, Broumarská a Pražský okruh. Dle stávajícího územního plánu Hl. m. Prahy je tato plocha určená jako zeleň a územím také prochází ÚSES. V současné době zde bylo již vybudováno golfové hřiště v blízkosti Pražského okruhu a v rámci investice města je plánována výstavba 1. etapy Parku U Čeňku, který se rozprostírá mezi Černým Mostem a Dolními Počernicemi.

 

Zadání programové náplně parku

Návrh využití území Čihadla navazuje na 1. etapu Parku U Čeňku a rozšiřuje další aktivity pro občany Kyjí, Hostavic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Hloubětína.

Hlavní vstup do území je vhodné umístit z ulice Ocelkova. V přímé vazbě na hlavní vstup by mělo být navrženo dostatečně kapacitní parkoviště. V návaznosti na parking by se nacházelo sportovní centrum s tenisovými hřišti, basketbalovým a multifunkčním hřištěm. V rámci tohoto areálu by nechybělo zázemí pro sportovce se šatnami, horolezecká stěna a restaurační zařízení s výhledem na celou lokalitu. Podél sportovišť povede stezka určená pro cyklisty a inline bruslaře, kteří se po této trase mohou vydat do Parku U Čeňku a navázat zde na další stezky nebo si projet okruh v rámci tohoto návrhu. Cyklisté kromě asfaltové stezky mohou využít jízdy v přírodě tzv. singletracku, který je pro tyto účely využívá svažitého terénu v jižní části nedaleko Hostavic. Další aktivitou využívající svažitý terén je lanové centrum a cyklotrial. Kromě aktivního sportování v přírodě je území podél vodního toku Rokytky určeno k rekreaci a pěší turistice, které se v další části parku stává naučnou okružní stezkou a hipostezkou vymezující tzv. ekocentrum parku. V rámci ekocentra by se nacházelo minizoo, stáj pro koně či malá ekofarma a mohou se zde odehrávat aktivity typu „zasaď si svůj strom.

 

Návrh

Koncepční zásady

- Odpočinek a rekreační aktivity pro různé skupiny obyvatel.

- Vazby na související urbanizované lokality.

- Vazby na související záměry a probíhající projekty.

- Vazby na stávající vstupy do území a existující dopravní infrastrukturu.

- Oddělení klidových a rušných aktivit

- Přehledné specifikování funkce jednotlivých funkcí (plošných, liniových, bodových).

- Jasné vymezení jednotlivých funkčních ploch.

- Skloubení různých typů provozů.  

- Zpoplatněná sportoviště a zázemí soustředit k hlavnímu vstupu do území.

- Komfortní hlavní vstup adekvátní rozsahu a významu území, pro které bude sloužit – rozptylový prostor, vybavenost, parkovací stání.

- Využití specifické morfologie.

- Využití vodních toků a ploch.

 

Funkční členění

Jednotlivé funkce programové náplně jsou umístěny podle jednoduchého schématu. Zásadní je rozdělení území na dvě části – přírodní a parkovou. Do přírodní části je snaha umisťovat pokud možno nerušící funkce, které využijí potenciál volné přírody, ale závažně ho nenaruší.

Část parková je dále podrobněji rozdělená na část relaxační a část sportovní, přičemž sportovní část bude naplněna „extenzivně“, většinou nezpoplatněnými aktivitami. Relaxační část bude pobytová - odpočinková, umožňující maximálně sportovní aktivity na louce, tedy bez udržovaných sportovních ploch. Jižní cíp bude věnován zázemí malé ekofarmy. Program ekofarmy by měl být edukativní a měl by být sestaven s maximálním zřetelem na umístění ve městě. To znamená, že by měl být neobtěžující. 

Poslední částí je vstupní zastavitelné území. To bude využito intenzivně pro umístění občanské vybavenosti a zpoplatněných sportovišť. Tato část parku bude fungovat jako vstup pro valnou většinu návštěvníků a tomu musí také odpovídat.

 

Funkce programové náplně - plošné

 Vymezení jednotlivých funkčních ploch bude realizováno přirozenými hranicemi, tedy stezkami a nově vysazenou zelení. Území parku je přes svůj rozsah dobře přehledné (nepočítaje zalesněnou svažitou část). Tento charakter je vhodné zachovat uměřeným návrhem nové výsadby.

 

Funkce programové náplně - liniové

 Skloubení různých typů provozů, bude řešeno tak, aby v souběhu byly vedené trasy, které je vhodné sdružit a naopak odděleny trasy, které by souběžným provozem způsobovali problémy. V tomto duchu je také třeba řešit příčné uspořádání stezek. Tedy oddělit samostatné pruhy tam, kde je to nutné a sdružit ty pruhy, jejichž provoz bude více méně bezkonfliktní. Toto je pro návrh podstatné, protože správným trasováním a šířkovým uspořádáním dosáhneme výsledku, který bude dobře fungovat, ale nebude nárokovat neúměrnou šířku, působící spíš dopravně než rekreačně. Účelem návrhu stezek tedy není prosté překonání vzdálenosti z jednoho bodu do druhého, naopak samotné stezky jsou podstatnou součástí atraktivity parku a je třeba v nich hledat „pobytovou“ funkci.

Kromě pěších stezek, cyklostezek, inline stezek a hipostezek jsou součástí návrhu dvě velmi specifické trasy pro pěší. Dětská stezka je lemovaná jednotlivými „zastaveními“ - interaktivními prvky s možným naučným tématem. Trasa bude určena především dětem s doprovodem. Dětská stezka by se měla stát součástí naučné stezky Prahy 14.

Podobný princip jednotlivých „zastavení“ využívá i druhá specifická trasa – fitness stezka. V tomto případě plní funkci zastavení vandaluvzdorné cvičební stroje a náčiní (tzv. tělocvična v přírodě).

 

Funkce programové náplně – bodové

V zájmovém území jsou určité body, které stačí mírně podpořit a stanou se z nich ohniska zájmu.  Například na západním výběžku Horky stačí pročistit pohledové osy a tím vznikne vyhlídkové místo. Jiná ohniska budou vytvořena zcela nově, buď křížením tras, nebo umístěním atraktivní funkce. Například na křížení osy hlavního vstupu a cyklostezky (inline dráhy) vznikne přirozený bod setkávání. Umístění funkcí jako je lanové centrum, rozhledna nebo ekofarma (ta by měla mít edukativní charakter, nikoli zemědělský) nepochybně vytvoří ohniska zájmu pro specifické skupiny návštěvníků parku. 

 

Vstupní část parku

Vstupní část parku bude fungovat nejenom jako určitý „přivaděč“, který směruje a vpouští návštěvníky do parku, ale bude mít svoji nezastupitelnou společenskou funkci, jako místo setkávání a pobytu spojeného s aktivitami městského charakteru, které je možné pořádat pod širým nebem (slavnosti, shromáždění, koncerty, představení, happeningy, výstavy v plenéru, programy pro děti, trhy a podobně). Vzhledem k tomu, by vstupní území mělo být urbanizované a být spíš součástí města (myšleno zastavěného území), ze které je umožněno díky vhodné konfiguraci přehlédnout téměř celou nezalesněnou část parku. Vstupní část se stane spojením parku s urbanizovanou částí širší lokality, potažmo s celým městem. Její řešení je pro celkové zapojení parku do městské struktury nesmírně důležité. 

Navržený park má potenciál stát se významným rekreačním a relaxačním centrem Prahy.  

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.