• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeňský kraj
2003 - 2012

Země: Česká republika

Místo: Plzeňský kraj

Datum: 2003 - 2012

Projektový stupeň: PD, P, AD

Projekt: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Pavel Langer

Zhotovitel: Sdružení Stříbro – Skanska a.s. (vedoucí sdružení), EUROVIA CS, a.s., a OHL ŽS, a.s.

Realizace: 05/2008 – 08/2011

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Plzeň

Náklady: cca 4,4 mld. Kč (z toho 2,6 mld. Kč z Fondu soudržnosti EU)

Kolej v mezistaničních úsecích byla optimalizována v rozsahu stávajícího zemního tělesa s cílem dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC a ložné míry UIC-GC.

Kolej v mezistaničních úsecích byla optimalizována v rozsahu stávajícího zemního tělesa s cílem dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC a ložné míry UIC-GC. S ohledem na velmi složitou konfiguraci terénu téměř v celé délce trati, kdy se střídají hluboké skalní zářezy s vysokými náspy a mosty přes rokle a řeku Mži, nedochází u této stavby k výraznému nárůstu traťové rychlosti. Po optimalizaci je traťová rychlost pro klasické soupravy zvýšena na 90–110 km/h a pro soupravy s naklápěcí technikou na 100–140 km/h.

Železniční stanice získaly nová nástupiště a podchody pro cestující. Stanice Stříbro si ponechala původních šest kolejí. Železniční stanice Milíkov má charakter výhybny se dvěma vnějšími nástupišti. Výrazných změn doznala železniční stanice Svojšín.
Výstavba nových nástupišť a stísněné podmínky si vyžádaly redukci stávajícího kolejiště na pět kolejí. Stanice Ošelín o dvou kolejích má dvě vnější nástupiště, podchod pod železniční tratí je řešen stávajícím mostním objektem. Další železniční stanicí charakteru výhybny jsou Pavlovice. S ohledem na potřebu odstranit stávající omezení rychlosti bylo kolejiště redukováno na dvě koleje a takto vzniklý prostor byl využit pro úpravu směrových poměrů trati. Železniční stanice Brod nad Tichou má charakter výhybny na jednokolejné trati a je vybavena dvěma vnějšími nástupišti. Prostorově nejvýraznější železniční stanicí je Planá u Mariánských Lázní. Zde došlo k výstavbě nového ostrovního nástupiště a  nástupiště u výpravní budovy včetně pochodu se schodišti a výtahy.
Rozsáhlé úpravy kolejiště a nová konfigurace obou zhlaví železniční stanice vyplynuly z umístění nového ostrovního nástupiště a odstranění technicky nevyhovujícího stavu dopravních i manipulačních kolejí. Významnou část stavby tvoří mostní a inženýrské objekty. Celkem stavba zahrnovala rekonstrukci či úpravu 44 stávajících a výstavbu jednoho nového železničního mostu. Součástí stavby byla rekonstrukce všech tří stávajících tunelů. Důležitou součástí stavby byly úpravy traťového a staničního zabezpečovacího zařízení v souvislosti se změnou traťové rychlosti a konfigurace kolejišť železničních stanic. Nelze opomenout výstavbu trakčního vedení v celé délce stavby a přestavbu trakční transformovny v Plané u Mariánských Lázní a spínací stanice v Ošelíně. Pro umístění nových technologických zařízení a pro řízení dopravy byly částečně upraveny prostory ve výpravních budovách ve Stříbře, Svojšíně a Pavlovicích. Ve stanicích Milíkov, Brod nad Tichou a Planá u  Mariánských Lázní byly vybudovány nové provozní budovy. Pro splnění hygienických limitů hluku z provozování železniční trati bylo postaveno 4 419 m protihlukových stěn.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.