• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2004 - 2009

Země: Česká republika

Místo: Praha

Datum: 2004 - 2009

Projektový stupeň: Projekt

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Praha, HIS Pavel Jiras

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Ivan Pomykáček

Zhotovitel: Sdružení Pražské spojení (vedoucí Skanska DS a.s., SSŽ a.s., Metrostav a.s. a Subterra a.s.)

Náklady: 9 mld. Kč

2. prosince 2008, došlo k plnému zprovoznění stavby "Nové spojení", jejíž koncepce postupně krystalizovala od roku 1992. Plný provoz vlaků začal fungovat s novým grafikonem od 14. prosince.

2. prosince 2008, došlo k plnému zprovoznění stavby "Nové spojení", jejíž koncepce postupně krystalizovala od roku 1992. Plný provoz vlaků začal fungovat s novým grafikonem od 14. prosince. Cílem této stavby bylo zvýšení kapacity přívodních železničních tratí do železniční stanice Praha hlavní nádraží pro osobní dopravu ze směrů Praha Libeň, Praha Vysočany a Praha Holešovice a zapojení železniční stanice Masarykovo nádraží do systému příměstské a městské železnice i od Vysočan; to vše doplněno o modernizací západní části žst. Praha hl. n.

Splněním těchto cílů bylo umožněno:
zapojení všech dálkových mezinárodních i vnitrostátních vlaků do jednoho ústředního místa - do žst. Praha hl. n. jakožto ústředního nástupního, výstupního a přestupního bodu dálkové dopravy
zavedení systému příměstské a městské železnice na území hlavního města a přilehlých regionů Středočeského kraje.
Kolejiště
V rámci stavby byl nově vybudován dvoukolejný úsek trati Praha - Turnov v km 0,400-4,800 (Praha hl. n. - odbočka Balabenka). Bylo upraveno směrové vedení dvoukolejné trati Česká Třebová - Praha v km 405,600-408,200 včetně jejího zapojení do žst. Praha Libeň. Nově byla postavena trať Praha Libeň - Praha hl. n. a traťové spojky propojující tratě Praha - Turnov a Česká Třebová - Praha. V rámci kolejové části bylo postaveno i nové severní zhlaví žst. Praha hl. n. (původně součást stavby "Modernizace západní části Praha hl. n."). Do stavby byla v průběhu doby zařazena a provedena úprava zhlaví v žst. Masarykovo nádraží.

Komunikace
Pro výstavbu výše uvedených tratí bylo nutno doplnit či upravit i část městské komunikační infrastruktury: mimoúrovňové křížení železničních tratí v ulici Pod Plynojemem v úseku Novovysočanská - Švábky odstranilo letité fronty vozidel před spuštěnými závorami; Husitská ulice byla pod novou železniční estakádou v oblasti Masarykova nádraží rozšířena na čtyři pruhy; areál Krejcárek získal nové komunikační napojení. K portálům tunelů jsou postaveny nové příjezdové komunikace pro příjezd vozidel IZS. Na tělese opuštěné vítkovské trati se dokončuje cesta pro pěší a cyklisty s návaznostmi na pěší komunikace vrchu Vítkov.

Umělé stavby - mosty a propustky
Pro mimoúrovňová křížení nových železničních tratí a železničních tratí s komunikacemi bylo postaveno celkem 10 nových mostních objektů a 11 propustků, jimž vévodí především čtyřkolejná železniční estakáda z přepjatého betonu délky cca 450 m přes Masarykovo nádraží mezi západními portály tunelů a Seifertovou ulicí, dvoukolejná estakáda Sluncová z předpjatého betonu délky 322 m na trati Praha Libeň - Praha hl. n. navazující na východní portály tunelů, "tunelový most" pod tratí Praha - Turnov v km 3,319 a nový železniční most spřažené ocelobetonové konstrukce pro křížení tratí na zhlaví žst. Praha Libeň.

Tunely
Pro převedení tratí Praha Libeň - Praha hl. n. a Praha - Turnov vrchem Vítkov v úseku mezi Trocnovskou ulicí a oblastí Sluncová byly proraženy dva paralelně vedené dvoukolejné tunely. Oba byly raženy metodou NRTM se společnými hloubenými úseky v blízkosti portálů - z celkové ražené délky tunelů připadá na jižní 1 250 m a na severní 1 150 m. Dalších 281 m délky bylo postaveno v hloubených stavebních jámách.

Trakční vedení
Veškeré nově budované trati a traťové spojky jsou elektrizovány i vzhledem k ekologii železničního provozu v městské zástavbě. Trakční zařízení je v centrální oblasti z architektonických důvodů řešeno atypickými konstrukcemi.

Zabezpečovací zařízení
Veškeré trati a dopravny "Nového spojení" jsou vybaveny novým zabezpečovacím zařízením - trojznakým autoblokem s možností dálkového centrálního ovládání.

Pozemní stavby
Pro umístění technologických zařízení tratí "Nového spojení" byl postaven bezobslužný objekt v lokalitě Balabenka a v blízkosti východního portálu trafostanice sloužící jako jeden z nezávislých zdrojů napájení osvětlení a větrání v tunelech. Pro potřeby nového řídícího stanoviště elektrodispečinku silnoproudých zařízení byl přestavěn stávající objekt SDC SEE Křenovka.

V červnu 2009 obdržela estakáda přes Masarykovo nádraží titul DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008.

V září 2009 stavba získala titul STAVBA ROKU 2009 a Cenu ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.