• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeňský kraj
2008

Země: Česká republika

Místo: Plzeňský kraj

Datum: 2008 - 2008

Projektový stupeň: Projekt

Stavba: Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s.

Odpovědný projektant SO: Ing. Ján Kováč

Investor: SŽDC s.o., Stavební správa západ

Zhotovitel: Skanska a.s.

Realizace: 03/2012 – 12/2012

Nový železniční most je navržen jako monolitický, obloukový most, sdružený s rámem mostovky s rozpětím oblouku 26,50 m.

Nový železniční most je navržen jako monolitický, obloukový most, sdružený s rámem mostovky s rozpětím oblouku 26,50 m. Most splňuje jak nároky na bezpečný provoz železniční koridorové tratě, tak i nároky na architektonické působení v příměstské lokalitě.

 

Most je tvořen dvěma samostatnými nosnými konstrukcemi s podélnou dilatační spárou pro každou kolej zvlášť. Opěry jsou společné pro obě konstrukce. Oblouková část mostu je parabolického tvaru, konstantní tloušťky 850 mm vetknuta do železobetonových monolitických opěr. Rozpětí oblouku je 26,50 m, vzepětí oblouku 4,95 m. Deska mostovky je proměnné tloušťky s náběhy, uložená na kolejnicích R65 zabetonovaných v úložných prazích opěr. Délka mostu je 50,20 m, šířka 11,00 m, výška 13,35 m. Šikmost objektu je 90°. Nosná konstrukce byla provedena z betonu třídy C45/55 s ohledem na potřebu co nejrychleji dosáhnout požadovaných pevností do doby ukončení výluky a zahájení provozu na trati. V příčném řezu je most ukončen římsami ohraničujícími žlab průběžného kolejového lože. Tvar říms je pohledově ztvárněn dle obloukového, „srpovitého“ tvaru protihlukových stěn. Profil sloupků PHS je proveden z poloviny ocelového profilu IPE 400 v zakřivení R=6000 m. Výška PHS   na mostě je 3,05 m nad TK.

Spodní stavba je tvořena dvěma masivními železobetonovými opěrami OP1 a OP2. Opěry zajišťují vetknutí parabolických oblouků nosné konstrukce do dříků a uložení desky mostovky na úložném prahu. Založení opěr je hlubinné na velkoprůměrových pilotách Ø1500 mm vetknutých do skalního podloží. Pod každou z opěr je 17 ks pilot o délce 13,0 m. Spodní stavba byla provedena z betonu třídy C30/37.

Výstavba mostu proběhla ve dvou stavebních fázích za výluky příslušné koleje. Pro přístup na staveniště se zřídilo dočasné přemostění Vejprnického potoka z ocelových nosníků I500 přesypaných zeminou.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.