• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Jihočeský kraj
2009 - 2011

Země: Česká republika

Místo: Jihočeský kraj

Datum: 2009 - 2011

Projektový stupeň: Studie; DSP + RDS (projekt stavby)

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko železničních tratí a uzlů,

HIP: Ing. Peter Lastovecký, Ing. Pavol Bartoš

Architektonické řešení: Ing. arch. Tomáš Pechman

Realizace: předpoklad 06/2012 - 06/2015

Projekt stavby řeší modernizaci traťového úseku Tábor (mimo) - Sudoměřice u Tábora (včetně) jako součásti IV. tranzitního železničního koridoru. Vedení trasy železnice v úseku Tábor - Chotoviny v podstatě sleduje stávající polohu hlavní traťové koleje.

Projekt stavby řeší modernizaci traťového úseku Tábor (mimo) - Sudoměřice u Tábora (včetně) jako součásti IV. tranzitního železničního koridoru. Vedení trasy železnice v úseku Tábor - Chotoviny v podstatě sleduje stávající polohu hlavní traťové koleje. V úseku Chotoviny – Sudoměřice u Tábora jsou navrženy dvě výrazné směrové přeložky trati. Na první z nich se zřídí přemostění křížené dálnice D3 délky 100 m přímo navazující na mostní estakádu délky 450 m, na druhé nový dvoukolejný tunel délky 430 m. Přeložky trati znamenají její zkrácení o cca 448 m. V současné době je traťový úsek provozován rychlostí 80 km/h. Modernizace trati umožní v úseku Chotoviny (mimo) – Sudoměřice u Tábora (mimo) rychlost V = Vvyj = Vk = 160 km/h. Stavba zdvoukolejní stávající jednokolejný úsek spolu s přestavbou stávajících kolejišť v dopravnách Čekanice, Chotoviny a Sudoměřice u Tábora. Úpravou stávající výhybny Čekanice dojde k jejímu začlenění do stanice Tábor a do nové dvojkolejné trati se v jejím obvodu bezpečně napojí i přípojná lokální trať Tábor – Písek - Ražice. Stanice Chotoviny bude upravena pro situování nových nástupišť a díky tomu posunuta ve směru k Táboru. Dnešní stanice Sudoměřice bude zrušena. Z nynějšího kolejiště stanice budou v novém stavu zachovány pouze hlavní traťové koleje, neboť bude sloužit jako zastávka. Kromě umělých staveb bude provedena rekonstrukce železničního sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce trakčního vedení, silnoproudých rozvodů a trakční transformovny (TT) Chotoviny. V rámci úprav TT Chotoviny dojde k demolici stávající provozní budovy a vybudování nové. Nová provozní budova bude postavena i v ŽST Chotoviny. Na komplex těchto činností navazují úpravy dalších zařízení, s nimiž přichází do styku cestující veřejnost, tj. mimoúrovňové přístupy pro osoby se sníženou pohyblivostí, úrovňové přejezdy apod. Nedílnou součástí stavby jsou i úpravy omezující působení hluku ze železničního provozu formou protihlukových stěn a individuálních opatření na jednotlivých objektech.

Realizace stavby přinese zdvoukolejnění traťového úseku Tábor – Sudoměřice u Tábora, rekonstrukci železniční stanice Chotoviny a přestavbu železniční stanice Sudoměřice u Tábora na zastávku. V úseku Chotoviny – Sudoměřice u Tábora je z důvodu nevyhovujících směrových parametrů stávající trati nová železniční trať vedena v přeložce. Stávající jednokolejné těleso dráhy bude částečně sanováno a opuštěno. Členitost terénu na nové přeložce bude překonána novou železniční estakádou a železničním tunelem. Je zde navrženo i nové mimoúrovňové křižování s novou silniční tepnou – dálnici D3 i se silnicí první třídy I/3. Úrovňové křížení zůstane zachováno pouze na silnicích nižší kategorie s nízkou četnosti silničního provozu v Čekanicích, Chotovinách a Sudoměřicích u Tábora, dále na polní cestě u Stoklasné Lhoty.

Železniční stanice Chotoviny dozná změn především ve vztahu k cestující veřejnosti. Stanice bude doplněna o ostrovní a vnější nástupiště s mimoúrovňovými přístupy a s moderními přístřešky pro cestující. Přístup na nástupiště bude zajištěn novým podchodem, schodištěm, přístupovým chodníkem a samoobslužným výtahem. K výraznému zkvalitnění služeb pro cestující veřejnost přispěje i nový informační systém.

V nové železniční zastávce Sudoměřice u Tábora budou vybudována nová vnější nástupiště. Přístup na nástupiště zajistí nový podchod pro cestující, schodiště a přístupové chodníky. Zastávka bude vybavena novými přístřešky a o informovanost cestujících se postará nový informační systém.

Pro snížení hluku z provozování železniční dopravy jsou v souběhu s obytnou zástavbou navrženy protihlukové stěny. Materiálové i barevné řešení protihlukových stěn je maximálně přizpůsobeno místním podmínkám v lokalitě stavby.

Stavba neopomíjí ani bezpečnost železničního provozu. Železniční stanice Chotoviny i navazující traťové úseky budou vybaveny moderním elektronickým zabezpečovacím zařízením, které eliminuje možnost lidského omylu, usnadňuje práci obsluhy a umožňuje úsporné a operativní řízení provozu z dispečerského stanoviště, které bude dobudováno po zprovoznění IV. tranzitního železničního koridoru v úseku Horní Dvořiště státní hranice – Praha. Bezpečnost silničního provozu na železničních přejezdech zajistí nové elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení vybavené signalizací s pozitivním bílým světlem a závorami.

Zdvoukolejnění současné jednokolejné trati přinese víc než dvounásobné zvýšení kapacity a podstatné zkrácení cestování. Nové koleje a moderní systém upevnění ocení cestující nejen v klidné, tiché a pohodlné jízdě, ale i při používání zvýšených nástupišť u nástupu nebo výstupu.

Železniční stanice i traťové úseky budou opatřeny moderním zabezpečovacím zařízením s elektronickými stavědly, eliminujícím možnost lidského omylu, usnadňujícím práci obsluhy dráhy i strojvedoucích a umožňujícím úsporné řízení provozu z centrálního dispečerského pracoviště. Trať je již dnes elektrifikována, ale z důvodu opotřebení bude trakční vedení v celém úseku rekonstruováno.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.