• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika,
2016

Země: Česká republika

Místo: Bošilec, Dynín, Neplachov, Ševětín

Datum: 2016

Projektový stupeň: oznámení dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Začátek připravované stavby je dle stávajícího staničení v drážním km 25,000 za železniční stanicí Ševětín a konec stavby je dle stávajícího staničení v drážním km 29,303 před táborským zhlavím železniční stanice Dynín.

Začátek připravované stavby je dle stávajícího staničení v drážním km 25,000 za železniční stanicí Ševětín a konec stavby je dle stávajícího staničení v drážním km 29,303 před táborským zhlavím železniční stanice Dynín, v prostoru napojení na právě realizovanou stavbu „Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín – Horusice“.

Za železniční stanicí Ševětín je od km 25,000 trať navržena prakticky s minimálními směrovými posuny a to s ohledem na optimalizaci polohy obou traťových kolejí k pevným bodům (např. mostní objekty, nástupiště v zastávkách). Nová poloha kolejí je navržena na rychlost 160km/h (s možným budoucím výhledem až na 200km/h) a v převážné délce vedena v souběhu s připravovanou stavbou dálnice D3.

V lokalitě Neplachov dojde ke zrušení stávajících nástupišť dnešní zastávky v zářezu trati. Náhradou budou vybudována nástupiště zastávky Neplachov v nové poloze na stávajícím náspovém tělese. Přístup k nástupištím bude zajištěn v souvislosti se stavbou dálnice D3 pomocí nového mostního objektu – podchodu.

V další části je nová trať vedena na stávajícím tělese kolem obce Dynín, kde je navržena v odsunuté poloze nová zastávka, až do ŽST Dynín. Nová zastávka Dynín zastávka se nachází na budějovickém zhlaví stanice Dynín a nahrazuje zrušená úrovňová nástupiště ve stanici Dynín.

V rámci posuzování vlivů na životní prostředí byly zpracovány další přílohy, které byly součástí dokumentace:

Hluková studie
Posuzován byl hluk z provozu pro rok 2020. Provedeno bylo i měření hluku.

Hluk z výstavby byl posuzován pro souběžnou výstavbu staveb "Modernizace trati  Nemanice  - Ševětín, 1.stavba, úpravy pro ETCS, 2. část" a "D3 0309/I Bošilec - Ševětín km 109,260-117,400".

Rozptylová studie z výstavby
V modelovém výpočtu bylo zohledněno široké okolí uvažovaného záměru a opět souběh stavebních činností staveb "Modernizace trati  Nemanice  - Ševětín, 1.stavba, úpravy pro ETCS, 2. část" a "D3 0309/I Bošilec - Ševětín km 109,260-117,400". Do výpočtu tak bylo zahrnuto celkem 3200 referenčních bodů.

Přírodovědný průzkum
Vlivy na veřejné zdraví
Dendrologický průzkum
Vyhodnocení stavby „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“ z hlediska globálních změn klimatu
Vyhodnocení stavby „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“ z hlediska Směrnice o vodách (200/60/ES), článek 4, odst.7
Zpracované oznámení je veřejně přístupné na stránkách

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC798

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.