• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Lotyšsko,
2014 - 2015

Investor: Lotyšské železnice

termín: 2014-2015

 

Autoři projektu:

Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Türk

Hlavní specialista: Ing Petr Lapáček

Dopravní technologie: Ing Tomáš Traksl

Energetické výpočty: Ing. Jiří Štolba

Trakční vedení: Ing. Pavel Haušild

Technologie napájecích stanic: Ing. Miroslav Nezkusil

Technologie napájecích stanic VVN část  – SEP (subdodávka z Lotyšska)

Pozemní objekty: Ing. Jaroslava Šudová

Technologické vybavení dep: Ing. Ondřej Kafka

Sdělovací zařízení a dispečerská řídící technika (SCADA): Ing. Martin Štrof

Zabezpečovací zařízení: Ing. Martin Raibr

Silnoproudé napájení: Ing. Karel Košař

Kolejové úpravy: (subdodávka z Lotyšska)

Mosty a inženýrské konstrukce: Ing. Jiří Jirásko

Etapy realizace projektu: Ing. Ivan Pomykáček

Náklady studie: Ing. Roman Smida

Projekt zahrnoval elektrizaci 1500 km trakčního vedení (rozvinutá délka), výstavbu 10 trakčních napájecích stanic včetně připojení na nadřazenou soustavu 110 kV a demontáž 500 km stávajícího trakčního vedení 3,3 kV ss.

Dne 24. 7. 2014 podepsal SUDOP PRAHA a.s. v Lotyšsku smlouvu na vypracování studijního projektu „Návrh elektrizace vybrané sítě LDŽ systémem 2 x 25 kV“. Objednatelem byly Lotyšské železnice a projekt byl hrazen z prostředků EU.

Jednálo se o komplexní projekt, který zahrnoval všechny profese.

V rámci dopravní technologie se vycházelo ze stávajícího stavu a navrhoval se cílový stav řešených tratí. Dále byla navržena dopravní opatření na dobu výstavby. V cílovém stavu byly popsány navržené změny technických parametrů tratí a stanic (trakční vedení, zabezpečovací zařízení). Byl zpracován výhledový rozsah dopravy včetně předpokládaných parametrů hnacích vozidel a hmotností jednotlivých typů vlaků (osobní i nákladní doprava).

Jako podklad pro energetické výpočty sloužil redukovaný traťový profil, který se stanovuje pro každý směr jízdy zvlášť. Výstupem zpracovaných energetických výpočtů byla celková energetická bilance trati, rozmístění trakčních napájecích stanic, požadované příkony jednotlivých napájecích stanic, rozmístění spínacích stanic, hodinové maximum pro jednotlivé napájecí stanice, rozdělení napájecího vedení na jednotlivé sekce, průřezy trakčního vedení a návrh připojení trakčních napájecích stanic na veřejnou síť energetiky.

V rámci profese trakčního vedení byl zpracován návrh technického řešení elektrizace tratí v zadaném rozsahu. Následně byl určen rozsah zatrolejovaných kolejí v jednotlivých železničních stanicích. Toto řešení navazovalo na zpracovanou dopravní technologii.

Rovněž bylo zpracováno zjednodušené schéma trakčního vedení elektrizovaných trati. Toto schéma zahrnuje rozmístění napájecích stanic, spínacích stanic, neutrálních polí pro jejich připojení na trolejové vedení, autotransformátorů a umístění dalších prvků v jednotlivých železničních stanicích.

V další fázi byl rozpracován návrh technického řešení trakčního vedení. Tento návrh obsahuje zejména typizované řešení trakčního vedení s individuálními stožáry v širé trati na zemním tělese a v širé trati v zářezu. Dále bylo zpracováno typizované řešení nosných bran v železničních stanicích s větším počtem kolejí a typizované řešení nosných bran a výložníků na nástupištích v zastávkách na jednokolejné a dvoukolejné trati.

Návrh koncepce technického řešení silnoproudé technologie trakčních napájecích stanic byl řešen v souladu s požadavky zadavatele a zahrnoval 10 trakčních napájecích stanic (TNS). Na základě odsouhlasených energetických výpočtů bylo navrženo základní schéma zapojení napájecích stanic do sítě 110 kV resp. 380 kV.

V rámci této profese bylo řešeno zřízení a vybavení dep elektrických vozidel a opraven trakčního vedení (OTV).  Dále bylo řešeno vybavení dep a opraven potřebnou technologií. Součástí této profese byla rovněž  stavební část všech TNS, která zahrnula provozní budovu technologií, stanoviště transformátorů 110 kV, zpevněné plochy a napojení na inženýrské sítě.

V souvislosti s výstavbou dep a OTV byl vyvolán požadavek na rekonstrukci kolejí stanic pro napojení dep a návrh nových kolejí pro napojení opraven trakčního vedení (OTV).  Dále pak byly zapracovány požadavky na vyvolané úpravy z důvodu výstavby trakčního vedení.

Dalším úkolem bylo zhodnotit stávající optickou síť pro využití systému SCADA a případně určit rozsah úprav a způsob řešení; rovněž navrhnout architekturu systému SCADA pro provoz sítě elektrizovaných tratí 2 x 25 kV.

Byly stanoveny požadavky na rekonstrukci zabezpečovacího zařízení v traťových úsecích a železničních stanicích vyvolané elektrizací 2 x 25 kV. V úsecích a stanicích, kde byla stávající technologie nevyhovující, bylo navrženo nové zabezpečovací zařízení.

Rekonstrukce napájecích vedení 6 kV a 10 kV podél železničních tratí byla také nedílnou součástí projektu. Tato vedení byla přemístěna na podpěry trakčního vedení.

Součástí projektu byly i vyvolané úpravy mostů a inženýrských konstrukcí z důvodu výstavby trakčního vedení.

Mezi nejnáročnější části projektu patřily návrh etap realizace projektu a výpočet požadovaných investičních nákladů.

Elektrizace železniční sítě bude prováděna postupně ve dvou etapách (na ramenech) I a II. Předmětem etapy I je severojižní směr vedení železničních tratí SKULTE–VECAKI–RIGA–SKRIVERI–KRUSTPILS–DAUGAVPILS a železniční uzel Riga s okolím, tj. včetně tratí RIGA–JELGAVA a RIGA–TUKUMS. Etapou II dojde k elektrizaci západovýchodní směru VENTSPILS–TUKUMS–JELGAVA–KRUSTPILS–REZEKNE. Obě etapy jsou pro postup výstavby ještě rozděleny do podetap (úseků). Při stanovení etap a jejich následné dělení na podetapy se zohledňoval zejména stávající rozsah dopravy, existence zařízení stávající trakční soustavy 3kV, rozmístění napájecích a spínacích stanic pro možnost uvádění jednotlivých etap (staveb) postupně do provozu a to včetně výstavby nezbytného zázemí pro údržby vlastní trakce a jejího napájení, ale také hnacích vozidel – lokomotiv a vlakových elektrických souprav, tzn., že vlastní elektrizace tratí bude též doprovázena výstavbou nezbytných doprovodných zařízení, jakými jsou elektrodepa kolejových vozidel a opravny zařízení trakčního sítě (OTV).

Po odsouhlasení jednotkových cen zadavatelem jsme přistoupili ke stanovení odhadu investičních nákladů na realizaci projektu. Náklady jsou členěny podle profesí a samostatně pro každou navrženou etapu realizace. Toto členění bylo podkladem pro prezentaci nákladů pro objednatele, která zahrnuje náklady po jednotlivých etapách a rovněž investiční náročnost jednotlivých profesí.

Projekt byl akceptován představiteli LDŽ po prezentaci výsledků v březnu 2015.

 

 

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.