• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2014

Země: Česká republika

Místo: Praha

Datum: 2014 - 2014

Projektový stupeň: Technická studie, DÚR

V rámci plánování nových cyklistických tras na území Městské části Prahy 22, vznikla potřeba překlenout frekventovanou ulici Ke Kříži, která slouží jako spojení hlavní ulice Přátelství s přípojkou na dálnici D1.

V rámci plánování nových cyklistických tras na území Městské části Prahy 22, vznikla potřeba překlenout frekventovanou ulici Ke Kříži, která slouží jako spojení hlavní ulice Přátelství s přípojkou na dálnici D1. Ulice Ke Kříži rozdělila svým zářezem původní území přiléhající k Novému náměstí na dvě části a svým umístěním zkomplikovala pohyb obyvatel v dané lokalitě. Navržená lávka umožní bezpečný a plynulý přejezd cyklistům i bezpečný přechod chodcům, kteří se potřebují dostat z jedné strany zářezu na druhou. Lávka celkově přispěje ke zvýšení komfortu pohybu na území Městské části Prahy 22.

Projektová dokumentace je rozčleněna na dvě části. První zahrnuje mostní objekt s přístupovými komunikacemi a druhá objekt veřejného osvětlení.

Lávka je ze statického hlediska navržena jako integrální konstrukce s teoretickým rozpětím 31,75 m a světlostí mostního pole 30 m. Hlavní nosník se skládá ze svařovaného ocelového uzavřeného (truhlíkového) průřezu, s náběhem směrem k opěrám, spojeného pomocí spřahovacích trnů se železobetonovou deskou mostovky. Deska je na krajích opatřena železobetonovými římsami. Volná šířka desky mezi římsami je 3,0 m. Ocelový nosník je vetknut do obou opěr tzn., že nosná konstrukce není osazena na ložiskách. Při absenci ložisek není nutné vybavovat konstrukci ani mostními závěry, čímž se významně snižuje náročnost na údržbu nosné konstrukce.

Spodní stavba je navržena jako monolitická železobetonová s navazujícími rovnoběžnými křídly z prefabrikovaných dílců. Křídla jsou ve vrcholu opatřena monolitickou železobetonovou římsou a tím plynule navazují na konstrukci mostovky samotné lávky. Výplň mezi křídly je tvořena armovanou zeminou. Na bocích dříků opěr OP1 a OP2 jsou umístěny výklenky pro osazení stožárů veřejného osvětlení. Založení spodní stavby je navrženo jako kombinace tryskové injektáže a mikropilot. Navazující křídla jsou založena na monolitických železobetonových pasech.

Na římsách ŽB desky mostovky i přilehlých křídel je pomocí chemických kotev osazeno ocelové zábradlí městského typu. Výška zábradlí je navržena 1,3 m od pochozí plochy.

Lávka je navržena v jednostranném podélném spádu od opěry OP1 k opěře OP2. V příčném směru je vyspádována od středu mostovky k římsám. Odvodnění srážkové vody z pochozí plochy na lávce je řešeno pomocí příčných odvodňovacích žlabů umístěních na opěrách, které vodu dále odvádí na povrch. Podél obou opěr jsou proto nově zřízené skluzy z prefabrikovaných betonových dílců. Odvodnění mezi křídly je řešeno pomocí rubové drenáže, která je také vyvedena na již zmíněné skluzy. Vzhledem k dispozici lávky je předpokládáno, že většina srážkové vody bude odváděna na opěře OP2. Proto je pod skluzem u chodníku navržena uklidňovací jímka. Z jímky je voda odvedena pod stávající železniční most, kde je finálně svedena do stávající kanalizace.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.