• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Temný Důl
2011 - 2012

Země: Česká republika

Místo: Temný Důl

Datum: 2011 - 2012

Projektový stupeň: DÚR, DSP, ZDS

Předmětem plnění veřejné zakázky je provést stavební práce včetně nezbytných dodávek a služeb spojené s rozšířením zdroje pitné vody a s intenzifikací úpravy vody Temný Důl v Královéhradeckém kraji, okres Trutnov.l

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby a výkazu výměr uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace provést stavební práce včetně nezbytných dodávek a služeb spojené s rozšířením zdroje pitné vody a s intenzifikací úpravy vody Temný Důl v Královéhradeckém kraji, okres Trutnov, v katastrálním území Temný Důl, na pozemku parc. č. st. 117 a parc. č. 150/1, 151/1, 156/4, 173/2, 297/15, 297/5, HGR 64140 – Krysatlinikum Jizerských hor v povodí Jizery a Krkonoš.

Stávající soubor objektů slouží k úpravě pitné vody, která je jímána v místě z řeky Úpy.

Úpravnu vody tvoří několik samostatných objektů:

- jímací objekt

- vlastní úpravna vody a oplocení

- provozní vodojemu

Předmětem rekonstrukce je stávající objekt úpravny s dostavbou, jímací objekt a provozní vodojem. Objekt úpravny, jímací objekt a provozní vodojem jsou datovány do 60-tých let 20. století, dostavba úpravny do roku 1987.

Cílem navržené intenzifikace ÚV Temný důl je dosáhnout optimálních hodnot parametrů jakosti pitné vody v souladu s platnými vyhláškami a hygienickými požadavky a eliminace bakteriálního znečištění bakteriemi Clostridium perfringens, tak aby nebyly překročeny hygienické parametry dané vyhláškou č.252/2004 Sb.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.