• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeň
2012 - 2013

Země: Česká republika

Místo: Plzeň

Datum: 2012 - 2013

Projektový stupeň: RDS

Klient: Sdružení Plaská - Na Roudné - Chrástecká Plzeň

Adresa klienta: Lobezská 74, 326 00 Plzeň

Cena: Investiční náklady 108.470,- tis. Kč (CÚ 2010)

Trasa nové přeložky komunikace kříží údolní nivu řeky Berounky v sousedství historického silničního Masarykova mostu a železničního ocelového nýtovaného příhradového mostu. Most přemosťuje vodní tok Berounku v prvním mostním otvoru. V druhém mostním otvoru pak koryto průlehu a stávající kanalizační objekty. V rámci stavby byl Masarykův most sanován a upraven na lávku pro pěší a cyklisty (SO 205 této stavby).

Předmětem stavebního objektu je novostavba silničníhoo mostu na přeložce silnice II/231 (ul. Jatěční v Plzni).

Nosná konstrukce je spojitá plnostěnná trámová ocelobetonová spřažená o dvou polích. Rozpětí nosné konstrukce je 62,5 m + 65,0 m = 127,5 m a celková délka ocelové části nosné konstrukce je 128,6 m. Nosná konstrukce má trojici svařovaných ocelových hlavních nosníků tvaru nesymetrického I profilu s kruhovými náběhy k pilíři a lineárně se snižující výškou směrem k opěrám danou podélným vedením nivelety komunikace. Konstrukční výška je u opěr OP1 2,475 m a OP3 2,457 m (h = 1/26 L) a nad pilířem 4,615 m (h = 1/14 L). Stavební výška nad pilířem je 4,735 m. Pro tento typ statického schéma spojitý dvoupolový nosník se jedná o stlačenou výšku. Nosníky v osové vzdálenosti 3,65 m jsou spřaženy s deskou mostovky tloušťky 0,28-0,42 m. Před opěrou OP1 je konstrukce plynule rozšiřována z důvodu situování křižovatkového klínu. Vzdálenost nosníků je měněna lineárně je od 3,65 m do 4,315 m. Krajní nosníky jsou půdorysně zalomeny. V místě lomu je navrženo příčné příhradové ztužidlo pro eliminaci vlivu tohoto zalomení (odklon cca 2,5%). V oblasti záporných ohybových momentů nad pilířem je navržena dolní spřažená. Založený podpěr je na velkoprůměrových pilotách.

Hmotnost ocelové konstrukce:  543 t

OP SO:  Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA, a.s. – stř. mostů.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.