• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Středočeský kraj
2001 - 2013

Země: Česká republika

Místo: Středočeský kraj

Datum: 2001 - 2013

Projektový stupeň: DÚR, DSP, RDS, DZS

Projekt: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Zbyněk Musil

Zhotovitel: Sdružení Kolín: Strabag a.s. (vedoucí sdružení), Metrostav a.s. a PORR a.s.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha

Realizace: 03/2009–12/2012 (předčasné užívání)

Náklady: 1,905 mld. Kč, příspěvek z Operačního programu Doprava Evropské unie ve výši cca 85 %

Na projektové dokumentaci obchvatu Kolína pracovala společnost SUDOP PRAHA a.s. od roku 2001, postupně na stupních DÚR (odevzdáno 2002), DSP (2005) a DZS (2007).

Na projektové dokumentaci obchvatu Kolína pracovala společnost SUDOP PRAHA a.s. od roku 2001, postupně na stupních DÚR (odevzdáno 2002), DSP (2005) a DZS (2007). Po vypsání soutěže na zhotovitele a vyhlášení jejího vítěze (Sdružení firem Strabag, Metrostav a PSVS - nyní PORR - pod vedením firmy Strabag) byla uzavřena mezi Strabagem a SUDOPem PRAHA smlouva na vypracování realizační dokumentace stavby, na níž byly neprodleně v roce 2008 zahájeny projektové práce. 
Díky průběžnému odevzdávání RDS jednotlivých stavebních objektů mohly být zahájeny i vlastní stavební práce, na něž navázalo dne 3. 3. 2009 oficiální zahájení stavby za účasti tehdejšího předsedy vlády Mirka Topolánka. 
I přes znatelné problémy s částí vlastníků dotčených pozemků a dále se zdržením vyvolaným (i když očekávaným a nutným) podrobným archeologickým průzkumem se povedlo již v roce 2010 zprovoznit první ze tří mimoúrovňových křižovatek, jejíž přínos z hlediska dopravní plynulosti a zvýšení bezpečnosti je již po jejím dvouletém užívání zřejmý.
Uvedení do provozu dalších částí stavby probíhalo v období 2011–12, zprovoznění obchvatu v kompletním rozsahu (rozhodujícím pro kompletní zprovoznění stavby bylo dokončení největšího mostu stavby – „SO 204 Most přes Štítarské údolí a Pekelský potok“) proběhlo slavnostně v pátek 7. prosince 2012.

Zájmové území se nachází jižně od centra Kolína na katastrálních územích Kolín, Štítary, Polepy a Nebovidy. Trasa je ve své převážné části vedena po plochách se zemědělskou půdou, pouze v dílčích částech (chatařská oblast u Pražského předměstí, Štítary, Polepy, Šťáralka) se přibližuje k zástavbě. 
Jedná se o novostavbu pozemní dvoupruhové komunikace procházející jižně od Kolína. Komunikace je navržena v kategorii S 11,5/80, počátek přeložky je situován na stávající silnici I/38 západně od Kolína do blízkosti bývalé úrovňové křižovatky silnic I/38 a I/12, konec úpravy je umístěn východně od Kolína na stávající komunikaci I/38 poblíž Šťáralky. Trasa obchvatu je vedena v souladu s územním plánem Kolína, ve směru staničení mimoúrovňově kříží silnice I. třídy číslo I/12, II. třídy číslo II/125 a III. třídy číslo III/125 40, III/333 45, III/125 50 a III/125 55, trať ČD Kolín–Ledečko, vodoteče Pekelský potok, Polepka a Nebovidský potok. Dále mimoúrovňově kříží polní cesty u Štítar, Polep a v Polepském údolí. Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy tři mimoúrovňové křižovatky, úpravy stávajících komunikací, přístupové komunikace k přilehlým objektům, mostní objekty v celkovém počtu 12 (z toho 6 na hlavní trase), úprava trati ČD, protihlukové stěny a valy, přeložky inženýrských sítí (vodovody, slaboproudá a silnoproudá vedení, plynovody, ropovody, produktovody), demolice, náhradní výsadba a rekultivace. Základní návrhová kategorie pozemní komunikace hlavní trasy S 11,5/80 je v prostorech křižovatek doplněna odbočovacími a připojovacími pruhy. Volná šířka komunikace je zachována v celém rozsahu trasy.
Jednotlivé kategorie komunikací vycházely ze zadávacích podmínek zohledňujících výhledový rozvoj silniční dopravy a ze závěrů jednotlivých jednání konaných v rámci prací na projektové dokumentaci. Řízení silničního provozu je provedeno pomocí definitivního svislého a vodorovného dopravního značení, které bylo podrobně rozpracováno a projednáno s Policií ČR v rámci samostatného stavebního objektu.
Z hlediska komunikací jsou kromě hlavní trasy – stavební objekt „SO 101 – Silnice I/38“ (řešena jako nedělená dvoupruhová komunikace délky cca 8 km) dalšími rozhodujícími objekty tři mimoúrovňové křižovatky:

  • „SO 102 – MÚK Kolín – západ“ (řešena ve třech kvadrantech jako neúplná čtyřlístková; kromě silnic I/38 a I/12 je tvořena dalšími šesti křižovatkovými větvemi A – F),
  • „SO 103 – MÚK silnic I/38 a II/125“ (řešena jako osmičkovitá křižovatka doplněná o úrovňové propojení silnic II/125 a III/12 550; vlastní objekt SO 103 je tvořen čtyřmi křižovatkovými větvemi A – D umožňujícími veškeré křižovatkové pohyby)
  • „SO 104 – MÚK Šťáralka“ (řešena jako trubkovitá; je tvořena pěti větvemi A – E umožňujícími veškeré křižovatkové pohyby).

Z hlediska mostních objektů jsou z dvanácti objektů největšími z nich „SO 204 – Most v km 2,300 přes Štítarské údolí a Pekelský potok“ (jedná se o most na silnici I/38 a překračující silnici III/12540 délky cca 410 m) a „SO 205 – Most v km 5,600 přes Polepské údolí“ (jedná se o most na silnici I/38 délky cca 200 m).

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.