• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Chrudim, Medlešice, Vestec
2013 - 2015

Země: Česká republika

Místo: Chrudim, Medlešice, Vestec

Datum: 2013 - 2015

Projektový stupeň: DSP, ZDS, RDS, AD

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Náklady: 1,2 mld. Kč

Do provozu: 2015

Vybudováním přeložky silnice I/37 je řešením umožňující odlehčení západní poloviny MKO a rovněž východní části města.

Vybudováním přeložky silnice I/37 je řešením umožňující odlehčení západní poloviny MKO a rovněž východní části města. Přeložka silnice I/37 přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a sníží negativní účinky dopravy na životní prostředí.  Přeložka silnice I/37 převezme značnou část dopravního zatížení města Chrudim ve směru sever – jih a rovněž odvede z města tranzitní dopravu.

Hlavní trasu stavby tvoří 5,85 km dlouhý úsek přeložky silnice I/37 mezi obcí Medlešice a křižovatkou se silnicí I/17. Tato část přeložky silnice I/37 navazuje na předchozí úsek přeložky této komunikace (Pardubice – Medlešice). Komunikace je navržena v kategorii S 11,5 /80 (dvoupruhová, směrově nerozdělená komunikace s návrhovou rychlostí 80 km/h). Pouze v úseku  ZÚ – MÚK Vestec je přeložka silnice I/37 navržena v kategorii S 11,5/100, jako polovina na tomto úseku výhledově uvažované čtyřpruhové komunikace S 22,5/100.Současně s hlavní trasou bude vybudována přeložka silnice I/17 a několik přeložek komunikací III. třídy. Na trase je navrženo celkem 7 mostních objektů, z nichž nejvýznamnější je mostní estakáda délky 550 m přes údolí řeky Chrudimky a železniční trať ČD Chrudim – Hrochův Týnec.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.