• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Pardubický kraj
2010 - 2012

Země: Česká republika

Místo: Pardubický kraj

Datum: 2010 - 2012

Projektový stupeň: RDS, DSPSP

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko Hradec Králové, HIP Ing. Roman Petřík

Zhotovitel: Sdružení I/37 Březhrad

Realizace: od r. 2010 dosud

Stavba „I/37 Březhrad – Opatovice“ leží v rovinatém území Polabské nížiny mezi krajskými městy Hradec Králové a Pardubice na silnici I/37.

Stavba „I/37 Březhrad – Opatovice“ leží v rovinatém území Polabské nížiny mezi krajskými městy Hradec Králové a Pardubice na silnici I/37. Prostřednictvím silnice R35 v úseku Sedlice – Opatovice nad Labem je silnice I/37 napojena na dálnici D 11.

V řešeném úseku stavby I/37 Březhrad – Opatovice se jedná o dostavbu směrově rozdělené komunikace realizované v předstihu v polovičním profilu, dílem ve stopě původní komunikace, dílem vedenou v nové trase obchvatem obce Opatovice n./L. Délka hlavní trasy je 3,26 km. Návrhová kategorie je S 24,5/100.

Silnice I/37 slouží pro vzájemné dopravní spojení mezi sídelními útvary v trase Trutnov - Jaroměř - Hradec Králové - Pardubice - Chrudim - Žďár n. Sázavou - Velká Bíteš - dálnice D1 (exit 162 Velká Bíteš). Tato silnice je významnou dopravní tepnou ve směru sever-jih. Spojuje kraj Královéhradecký, Pardubický a Vysočinu. Stavba „I/37 Březhrad – Opatovice“ leží v rovinatém území Polabské nížiny mezi krajskými městy Hradec Králové a Pardubice. V řešeném úseku je silnice I/37 realizovaná jako směrově rozdělená, její parametry odpovídají kategorii S 24,5/100. Prostřednictvím silnice R35 v úseku Sedlice – Opatovice nad Labem je silnice I/37 napojena na dálnici D 11. Pro vyhledání nejvhodnější varianty vedení trasy silnice v navrhovaném úseku byla zpracována studie. V procesu EIA byla Ministerstvem životního prostředí ČR doporučena varianta obchvatu obce Opatovice nad Labem. Trasa je částečně vedena po lukách východně od obce Opatovice nad Labem v inundačním území řeky Labe. Zemní těleso pozemní komunikace musí být vytvořeno nasypáním vysokého umělého náspu na rostlý terén s ohledem na hladinu stoleté vody. Začátek stavby „I/37 Březhrad-Opatovice“ navazuje na již zrealizovaný úsek směrově rozdělené komunikace za mimoúrovňovou křižovatkou u obchodní zóny v km 31,199 (staničení silnice I/37). Předchozí úsek byl realizován v rámci stavby „Rozšíření silnice I/37 Hradec Králové – Březhrad I.etapa výstavby“. Odtud povede v délce cca 1,1 km ve stopě stávající silnice I/37. Stávající směrově nerozdělená komunikace bude rozšířena na začátku stavby o pravý jízdní pás budoucí směrově rozdělené komunikace. Od km 1,1 trasa opouští stávající stopu silnice I/37 a bude až do konce stavby vedena obchvatem obce Opatovice nad Labem. Stavba končí v prostoru mimoúrovňové křižovatky (dále jen MÚK) silnice I/37 s rychlostní silnicí R35. Tato MÚK je součástí stavby „R35 Sedlice – Opatovice“. Délka hlavní trasy stavby „I/37 Březhrad-Opatovice“ je 3,266 km. Výškové řešení je ovlivněno hladinou stoleté vody v inundačním území řeky Labe a výškou mostu přes Opatovický kanál, který přemosťuje i přilehlé komunikace. Stavba silnice I/37 si vyžádala přeložky a úpravy dotčených inženýrských sítí, úpravu a výstavbu mostních objektů, odvodnění komunikace a vegetační úpravy. Na eliminaci vlivu stavby na životní prostředí jsou v prostoru zástavby obce Opatovice nad Labem realizovány protihlukové stěny. V trase bude vybudována jedna mimoúrovňová křižovatka pro napojení Opatovic nad Labem na silnici I/37 ve směru od Hradce Králové a ve směru na Hradec Králové.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.