• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeň
2012 - 2013

Země: Česká republika

Místo: Plzeň

Datum: 2012-2013

Projektový stupeň: oznámení dle přílohy č.3 a dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

V úseku od křižovatky Přemyslova k ulici Karlovarská je komunikace řešena ve dvou variantách, které reprezentují minimální a optimální projektový stav.

V úseku od křižovatky Přemyslova k ulici Karlovarská je komunikace řešena ve dvou variantách, které reprezentují minimální a optimální projektový stav. První variantou je čtyřpruhovém uspořádání MS6d -/24/50 s přídatnými odbočovacími pruhy v křižovatkách, na estakádě je navrženo dvoupruhové uspořádání v kategorii MS2 9,50/8/50. Druhá varianta je navržena v celém úseku jako dvoupruhová místní komunikace v kategorii MS2 -/8/50 s přídatnými odbočovacími pruhy v koncových křižovatkách. Uspořádání a prostorové umístění estakády je invariantní.

Budovaný úsek silnice I/27 kříží ulice Kalikova a Radčická. V důsledku výstavby tohoto křížení musí být objekt Kalikovského mlýna napojen nově navrženou dvoupruhovou obousměrnou místní obslužnou komunikací, která je řešena ve třech variantách, označených A, B a C. Údolní niva řeky Mže bude překonána estakádou ve dvoupruhovém uspořádání. Zakončení posuzovaného úseku silnice I/27 bude provedeno průsečnou úrovňovou křižovatkou s Karlovarskou ulicí. Celková délka navrhované komunikace je 1,347 km.

V rámci posuzování vlivů na životní prostředí byly zpracovány další přílohy, které byly součástí dokumentace:

Hluková studie
Posuzován byl hluk z provozu pro rok 2020 a rok 2030. Provedeno bylo i měření hluku.

Rozptylová studie
V modelovém výpočtu bylo zohledněno široké okolí uvažovaného záměru. Do výpočtu tak bylo zahrnuto celkem 2046 referenčních bodů.

Sadovnické hodnocení
Lesní příloha
Přírodovědný průzkum
Pedologický průzkum
Hodnocení zdravotních rizik
Povodňový model
Mapové přílohy
Zpracovaná dokumentace je veřejně přístupná na stránkách

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PLK1639

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.