• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeň
2010

Země: Česká republika

Místo: Plzeň

Datum: 2010 - 2010

Projektový stupeň: oznámení a dokumentace EIA

Pro potřeby této dokumentace byly jako výchozí použity předpokládané intenzity silniční dopravy z modelu získaného od Správy veřejného statku města Plzně pro rok 2020

Posuzovaný záměr I/20 Plzeň, Jasmínová – Studentská se skládá z těchto staveb:

·       Úsek I/20 Jasmínová - Jateční

·       Úsek I/26 uzel Rokycanská

·       Úsek I/20 Jateční - Na Roudné

·       Úsek I/20 Plaská - Na Roudné - Chrástecká II. etapa

Silnice I/20 je v zásadě navržena jako městská komunikace, čtyřpruhová, směrově rozdělená, s úrovňovými, příp. mimoúrovňovými křižovatkami.

Celková délka úpravy všech 4 staveb je cca 7,360 km.

Pro potřeby této dokumentace byly jako výchozí použity předpokládané intenzity silniční dopravy z modelu získaného od Správy veřejného statku města Plzně pro rok 2020. 

V rámci posuzování vlivů na životní prostředí byly zpracovány další přílohy, které byly součástí dokumentace:

·       Hluková studie

Zpracování hlukové studie pro tento záměr bylo velice složité, protože se jedná o komunikaci procházející aglomerací města Plzně a v některých úsecích v souběhu s železniční tratí. Proto bylo KHS Plzeňského kraje požadováno modelování stávajícího stavu bez navržené komunikace, stávajícího stavu s železničními tratěmi, výpočet výhledu pro rok 2020 pouze pro komunikaci a pouze pro železniční trať a následně oba zdroje hluku společně. Dále bylo třeba vymodelovat a navrhnout protihluková opatření. Součástí hlukové studie je 16 hlukových map.

Vzhledem k tomu, že v ČR platné legislativě neexistuje limit hluku pro synergicky působící zdroje hluku, byla navržena protihluková opatření tak, aby byl dodržen limit hluku pro nově navrhované komunikace.

·       Rozptylová studie

·       Přírodovědný průzkum

·       Vliv výstavby napojení silnice I/20 - Lobzy - ve variantě 2013 na odtok velkých vod

Cílem studie je posouzení vlivu výsledné varianty plánované komunikace I/20, a to části která prochází povodím řeky Úslavy, na odtokové poměry řeky při průchodu velkých vod.

Posouzení bylo provedeno pro jeden průtokový stav – průtok Q100.

Pro posouzení byl použit dvourozměrný matematický model sestavený v rámci projektu „Povodňový model Plzeň – aktualizace 2010“.

V rámci zadání tohoto projektu byly definovány požadavky na tyto typy výstupů:

·       mapy hloubek

·       mapy hladin

·       rozdílová mapa hladin (variantní stav – současný stav)

·       mapy rychlostí

·       Hodnocení zdravotních rizik

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.