• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Pardubice
2017

Stupeň dokumentace: Technicko-ekonomická studie

Objednatel: ŘSD ČR – Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.

Odpovědný zpracovatel projektu: Ing. Martin Vachtl (autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, autorizace ČKAIT 0013094)

Zpracovali:

Ing. Ivana Adamová
Ing. Jan Turek
Ing. Jakub Valta
Ing. Martin Večeřa

Předmětem zakázky je zpracování technického návrhu přeložky včetně kapacitního posouzení navržených křižovatek, prognóza dopravního zatížení a ekonomické hodnocení stavby modelem HDM-4.

Technicko-ekonomická studie „I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat“ je v souladu se zadáním zpracována pro jednu variantu technického řešení v úseku od MÚK Dražkovice po napojení na plánovaný obchvat obce Sezemice. Jedná se o návrh obchvatu silnice I. třídy v délce cca 8,2 km na území obcí Dražkovice, Pardubice, Staročernsko a Sezemice v Pardubickém kraji. Předmětem zakázky je zpracování technického návrhu přeložky včetně kapacitního posouzení navržených křižovatek, prognóza dopravního zatížení a ekonomické hodnocení stavby modelem HDM-4.

Stávající silnice I/2 je v současném stavu ukončena v křížení se silnicí I/37. Neprochází tedy samotným centrem Pardubic, nicméně přivádí do města značné dopravní zatížení, které pokračuje dále po silnicích I/36 a II/322 přes centrum města Pardubice. Na nejzatíženějších úsecích se v současné době dopravní zatížení pohybuje kolem 20 000 voz./den. V centru města se na silniční síti vyskytuje řada okružních křižovatek a křižovatek se světelnou signalizací, které omezují dopravní kapacitu komunikace. Díky rovinatému charakteru města se v ulicích města pohybuje značné množství cyklistů a existuje tak zvýšené riziko srážky cyklistů s vozidly. Městu Pardubice doposud zcela chybí vnější okružní systém a právě jihovýchodní obchvat silnice I/2 je jeho první částí. Realizací jihovýchodního obchvatu dojde k propojení průmyslových a skladových zón podél silnice II/322 (Průmyslová ulice) se silnicemi I/36 a I/37, což umožní z centra města vymístit část nejen tranzitní, ale i zdrojové a cílové dopravy. 

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.