• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Nová Paka
2017

Země: Česká republika

Místo: Nová Paka

Datum: 2017

Projektový stupeň: oznámení dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Podkladem pro zpracování záměru je dokumentace pro stavební povolení stavby I/16 Nová Paka obchvat. Pro uvedený záměr již bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby Městským úřadem Nová Paka dne 8.8.2007 č.j. SÚ/866/06/32/4.

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) na základě článku II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb. vydalo dne 31.8.2016 č.j. 21566/ENV/16 nesouhlasné závazné stanovisko ke stanovisku o hodnocení vlivů vydanému dle zákona  č. 244/1992 Sb. dne 11. 10. 2001 pod č.j.NM700/1863/2941/OPVŽP/01.

Proto bylo zpracováno oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. pro záměr I/16 Nová Paka obchvat. Podkladem pro zpracování záměru je dokumentace pro stavební povolení stavby I/16 Nová Paka obchvat. Pro uvedený záměr již bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby Městským úřadem Nová Paka dne 8.8.2007 č.j. SÚ/866/06/32/4.

Hlavní trasu tvoří 8,48 km dlouhý úsek přeložky silnice I/16 mezi obcemi Kumburský Újezd a Vidochov. V ZÚ stavba navazuje na již realizovaný úsek „Babák – Kumburský Újezd“, na navazující úsek I/16 Horka u Staré Paky je v současné době zpracovaná studie. Komunikace je navržena v kategorii S 11,5/70 (dvoupruhová, směrově nerozdělená komunikace), jedná se o silnici I. třídy s neomezeným provozem. Na stavbě jsou čtyři úrovňové křižovatky.

V rámci posuzování vlivů na životní prostředí byly zpracovány další přílohy, které byly součástí oznámení:

Hluková studie
Výpočet hluku z provozu pro rok 2039 a návrh protihlukových opatření

Výpočet hluku pro fázi výstavby

Rozptylová studie z provozu a výstavby
Přírodovědný průzkum
Vlivy na veřejné zdraví
Vyhodnocení stavby z hlediska Směrnice o vodách (200/60/ES), článek 4, odst.7
Vyhodnocení stavby z hlediska globálních změn klimatu
 

Na základě zpracovaného oznámení byl 19.4.2017 vydán závěr zjišťovacího řízení, že záměr nebude posuzován dle zákona č.100/2001 Sb.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.