• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Horní Bříza
2014

Země: Česká republika

Místo: Horní Bříza

Datum: 2014 - 2014

Projektový stupeň: TDS

Projekt stavby: Projekční kancelář Ing. Škubalová

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL k.s.

TDS: SUDOP PRAHA a.s., středisko 230 - Plzeň, TDS Ing. Petr Duník

Realizace: 2014

Rekonstrukce – novostavba silničního mostu přes vodoteč v intravilánu. Projekt financován ze zdrojů EU: ROP Jihozápad.

Rekonstrukce – novostavba silničního mostu přes vodoteč v intravilánu. Projekt financován ze zdrojů EU: ROP Jihozápad.

„Horní Bříza - rekonstrukce mostu ev. Č. 1804-2" v ulici K Cihelně (převedení krajské silnice 111/180 4 přes potok Bělá na trase Horní Bříza - Ledce, Žilov), se všemi objekty, součástmi a příslušenstvím, v délce cca 70 m (od křižovatky se sil. 111/180 6 v ul. Pod Horami včetně rozjezdového ramene a v souladu s PD stavby sousední - okružní křižovatka a autobusové zastávky v ul. Na Návsi, přes přemostění potoku Bělá, až do vzdálenosti cca 35 m od osy mostu sm. Ledce, Žilov).

Předmětem jsou stavební úpravy konstrukcí a ploch pro napojení na stávající dopravní infrastrukturu, převedení silnice a provozu (řidičů i pěších) přes vodní tok Bělá (úprava stavby trvalé-mostu, silnice a chodníku; stavba dočasná pod dobu realizace předmětné stavby-lávka pro pěší) a úpravy stavbou vyvolané včetně úprav jejího okolí, tj. úplná výměna konstrukce stávajícího mostního tělesa, vč. podloží, podpěr, nosníků, křídel, izolace, vozovky, odvodnění, obrub, ochranného zařízení, technického příslušenství, chodníku (vč. propojení k AZ - sousední stavba v ul. Na Návsi), terénních úprav i úprav dna, svahů a břehů vodního toku, úpravy a regulace zeleně a nezbytné úpravy stavbou narušených ploch (nebo staveb) v dotčeném úseku stavby (staveniště) a dále úpravy bezbariérové, pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.