• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Ralsko
2010 - 2011

Země: Česká republika

Místo: Ralsko

Datum: 2010 - 2011

Projektový stupeň: DSP, DPS

Fotovoltaická elektrárna v bývalém vojenském újezdu Ralsko se nachází v zalesněném terénu a tak nemohlo být navrženo umístění v jedné souvislé lokalitě.

Fotovoltaická elektrárna v bývalém vojenském újezdu Ralsko se nachází v zalesněném terénu a tak nemohlo být navrženo umístění v jedné souvislé lokalitě. Celkově se tedy elektrárna skládá z pěti samostatných částí: Mimoň Ra3, Ralsko Jih Ra2, Ralsko – Jabloneček Ra1a, Ralsko – Jabloneček Ra1b, a Ralsko – Jabloneček Ra1c.

Základním prvkem  FVE jsou velkoplošné fotovoltaické panely, které přeměňují dopadající světelné záření na stejnosměrný elektrický proud, který je přiváděn na vstup střídačů solárními stejnosměrnými kabely s napětím maximálně do 900V stejnosměrných. Střídače jsou nutné z toho důvodu, že střídavé napětí lze transformovat a proto je vhodnější pro distribuční síť.  Za střídači jsou zařazeny transformovny. Každá transformovna je vybavena rozvaděčem nízkého napětí (NN) a transformátorem. Napětí je zde transformováno na 25 kV/50 Hz. Od transformoven je vedeno do rozvoden vysokého napětí (VN) a následně do spínací stanice. Napojení FVE Ralsko a Mimoň na distribuční soustavu ČEZ je v transformovně v TR 110/23 kV Noviny, kde je umístěno i fakturační měření ČEZu. Pomocí nadřazené soustavy se získaná energie lehce dostane ke koncovému zákazníkovi.

 

Trafostanice byly navrženy jako prefabrikované, oceloplechové objekty s aluzinkovým pláštěm. Uvnitř je umístěn NN rozvaděč, rozvaděč monitorovacího a řídicího systému, rozvaděč vlastní spotřeby a vlastní transformátor. Součástí vybavení těchto objektů je samozřejmě osvětlení, vytápění a ventilace.

Rozvodny VN slouží jako centrální spínací bod standardně pro napojení obvykle čtyř trafostanic v solárním poli. Rozvodny byly řešeny jako prefabrikované, oceloplechové. V prostoru rozvodny je umístěn rozvaděč  vysokého napětí (VN), rozvaděč monitorovacího a řídícího systému a rozvaděč vlastní spotřeby, který obsahuje jak nezálohovaný přívod, tak zálohovaný pro monitorovací a řídící systém. Součástí objektu je rovněž osvětlení, topení a ventilace.

Vysokonapěťová instalace každé FV elektrárny je zakončena spínací stanicí. Objekt spínací stanice je rovněž prefabrikovaný oceloplechový (aluzink). V prostoru rozvodny je umístěn rozvaděč VN, stejnosměrný rozvaděč 110V DC zajišťující napájení ochran, ovládání a signalizace rozvaděče VN a rozvaděč monitorovacího a řídicího systému. Dále zde je rozvaděč vlastní spotřeby, který obsahuje jak nezálohovaný přívod, tak zálohovaný pro monitorovací a řídicí systém. Ve spínací stanici je umístěno orientační měření výroby elektrické energie pro potřeby výrobce. Jak již bylo uvedeno, vlastní fakturační měření provádí distributor energie.

Technické údaje realizovaných FVE v Ralsku a Mimoni

Ra3 Mimoň: počet panelů 93 240, špičkový výkon 17 494 kWp, 33 trafostanic, 9 rozvoden VN

Ra2 Ralsko Jih: počet panelů 67 410, a špičkový výkon 12 719 kWp, 23 trafostanic, 7 rozvoden VN

Ralsko – Jabloneček Ra1a: počet panelů 52 468, špičkový výkon 14 351 kWp, 26 trafostanic, 7 rozvoden VN

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.