• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2017

ASP pro trať Praha-Smíchov – Plzeň, doplnění 2016

KLIENT:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

STUPEŇ DOKUMENTACE:
Studie proveditelnosti

ROK ODEVZDÁNÍ:
2017

Zpracovatelé:
Ing. Martin Večeřa
Ing. Markéta Rožníková
Ing. Matěj Mareš
Ing. Martin Vachtl
Ing. Tomáš Němec
Ing. Jan Novák
Ing. Kateřina Hladká, PhD.

Důvodem pro zpracování „Studie proveditelnosti pro trať Praha-Smíchov – Plzeň, doplnění 2016“, byl postupující vývoj a změny při postupné realizaci projektu modernizace části 3. TŽK, trati č. 170, resp. 171, v úseku Praha-Smíchov – Plzeň.

Důvodem pro zpracování „Studie proveditelnosti pro trať Praha-Smíchov – Plzeň, doplnění 2016“, byl postupující vývoj a změny při postupné realizaci projektu modernizace části 3. TŽK, trati č. 170, resp. 171, v úseku Praha-Smíchov – Plzeň a jejich vliv na výslednou podobu projektu, resp. Výsledky ekonomického hodnocení. Uvedený materiál má zohlednit vydané Prováděcí pokyny k „Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“, vydané MD 2016, a dále zahrnout finanční, časové a věcné dopady z přípravy a realizace dílčích staveb na zpracovanou Podkladovou SP z roku 2010 (viz dále).

Výsledkem tohoto zhodnocení má být potvrzení předpokladu, že daný projekt je i při změnách, ke kterým v průběhu realizace došlo, stále proveditelný a ekonomicky efektivní. Materiál má navíc nově obsahovat a podrobněji analyzovat některé oblasti (např. Vliv na obyvatelstvo a životní prostředí, kde bude mimo jiné posouzen vliv a odolnost vůči globálním změnám klimatu, a která bude zpracována v souladu s dokumentem „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“, vydaného Ministerstvem životního prostředí). Zpracovaná „Studie proveditelnosti pro trať Praha-Smíchov – Plzeň, doplnění 2016“ bude rozhodujícím podkladem pro další přípravu rekonstrukce tratě.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.