Služby
Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

Silnice a dálnice

  • Dálnice, silnice, městské, místní a účelové komunikace
  • Mimoúrovňové a úrovňové křižovatky
  • Zpevněné plochy, parkoviště, závodové komunikace
  • Autobusová nádraží
  • Dopravní sčítaní a pasportizace komunikací
  • Generely dopravního řešení - obytné zóny, zklidněné komunikace, komunikace pro pěší a cyklistické stezky, organizace stávající silniční dopravy, terénní a parkové úpravy
  • Expertní posudky
  • Audit bezpečnosti pozemních komunikací (zákon o PK, § 18g)
  • Prohlídka pozemní komunikace (zákon o PK, § 18m)
  • Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací (vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, § 7a)

Kontakty

Středisko silnic a dálnic (Praha)

Ing. Vladimír Koníček
Vedoucí střediska

Projektové středisko Hradec Králové

Ing. Pavel Horáček
Vedoucí střediska

Projektové středisko Plzeň

Ing. Robert Zápotocký
Vedoucí střediska

Referenční stavby

Jihočeský kraj
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín, DSP/IČ/PDPS/AD
Středočeský kraj
D1 Modernizace, úsek 02 - EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice, DSP, PDPS
Řešený úsek je součástí celkové modernizace dálnice D1 v úseku mezi Mirošovicemi a Kývalkou.
Nové Strašecí, Řevničov
D6 Nové Strašecí – Řevničov, PDPS
Současná silnice I/6 je důležitou komunikací, která je součástí České, ale i evropské silniční sítě. Spojuje Prahu, Karlovy Vary a Cheb, naši republiku opouští na hraničním přechodu Pomezí nad Ohří – Schirnding (ČR – SRN).
Koberovice, Humpolec
D1 Modernizace, úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec, DSP
Řešený úsek je součástí celkové modernizace dálnice D1 v úseku mezi Mirošovicemi a Kývalkou.
Chrudim, Medlešice, Vestec
I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17
Vybudováním přeložky silnice I/37 je řešením umožňující odlehčení západní poloviny MKO a rovněž východní části města.
Plzeň
Rekonstrukce Sedláčkova ulice
V rámci objektů pozemních komunikací je navržena kompletní výměna vozovkového souvrství včetně případné výměny zemin aktivní zóny.
Plzeň
Doplnění přechodů pro chodce v křižovatce U Jána – aktualizace DÚR k roku 2015
Předmětem dokumentace je aktualizace dokumentace pro územní řízení na doplnění přechodů pro chodce resp. míst pro přecházení do křižovatky U Jána.
Václavice - Voračice - Nová Hospoda
D3 0304 Václavice - Voračice, 0305/I Voračice – Nová Hospoda, TS/DÚR/IČ
Dálnice D3 je součástí hlavního mezinárodního silničního tahu E 55 vedoucího ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii do Řecka.
Hradec Králové
D35 Hořice - Sadová, DÚR/IČ a DSP/IČ
Plasy
I/27 Plasy most ev.č. 27-059, Revitalizace socioekonomické sféry u NKP Klášter Plasy a I/27 Plasy – průtah
Stavby řeší novou okružní křižovatku silnice I/27 s místními komunikacemi v Plasích a rekonstrukci průtahu městem, včetně nového mostu na silnici I/27 přes řeku Střelu a nové lávky pro pěší.
Libkovice, Lubenec, Bošov
D6 Lubenec - Bošov
Stavba „D6 Lubenec - Bošov“ je jedním z několika úseků plánované dálnice D6, která je součástí výhledové sítě dálnic v České republice.
Plzeň
I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa (RDS a DSPS)
Stavba "Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká" jen jednou ze staveb průtahu silnice I/20 městem Plzeň.
Krupá
D6 Krupá, přeložka, DSP/IČ
Současná silnice I/6 je důležitou komunikací, která je součástí České, ale i evropské silniční sítě.
Klatovy
I/22 Klatovy – Beňovy - Kal
Projekt ve stupni technické studie stavby řeší ve 3 variantách doplnění smíšení stezky podél silnice I/22 v úseku od konce Klatov do místní části Kalu včetně úprav 4 mostů, které se v tomto úseku 1,6 km dlouhém nacházejí.
Plzeňský kraj
Plzeň - Litice - Rekonstrukce mostu PM 089 včetně doplnění chodníku pro chodce v ul. K Valše
Projekt ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí řeší doplnění chodníku na místní komunikaci K Valše v obci Plzeň-Litice v úseku dl. 400 m a rekonstrukci mostu ev. č. PM-089.
Středočeský kraj
R4 – oprava komunikace, vybrané úseky - PD
Středočeský kraj
I/38 Kolín obchvat
Na projektové dokumentaci obchvatu Kolína pracovala společnost SUDOP PRAHA a.s. od roku 2001, postupně na stupních DÚR (odevzdáno 2002), DSP (2005) a DZS (2007).
Praha
Silniční okruh kolem Prahy, úsek 514
Karlovarský kraj
Silnice I/13 - obchvat Ostrov
Obchvat je součástí silničního propojení Karlovy Vary - Chomutov, resp. Karlovy Vary - Jáchymov - hraniční přechod Boží Dar (SRN).
Praha
Silniční okruh kolem Prahy, úsek 517 Řepy - Ruzyně
Šestipruhová komunikace okruhu v kategorii R 34/120 má délku 2,508 km. Z toho 1,003 km je vedeno na estakádě, která je nejvýznamnějším stavebním objektem.
Plzeň
Zborovská - Klatovská
Projekt řeší výstavbu části vnějšího městského okruhu v Plzni, a to v úseku křižovatek ulic 17. listopadu - Klatovská a Samaritská – Zborovská o celkové délce cca 1,15km.
Praha
Cyklostezka Zbraslav - Jarov
Projekt řeší prodloužení cyklotrasy A2 v úseku Zbraslav – Jarov vedené po pravém břehu Vltavy. Trasa je navržena obousměrná s asfaltovým povrchem o celkové délce cca 3,1 km.
Pardubice
I/2 Pardubice – jihovýchodní obchvat
Městu Pardubice doposud zcela chybí vnější okružní systém a jihovýchodní obchvat silnice I/2 je jeho první částí, mimo stávající zástavbu propojuje na jihovýchodním okraji města silnice I/37 a II/322 (ulici Průmyslovou).
Pardubický kraj
I/37 Hrobice-Ohrazenice
Stavba „I/37 Hrobice-Ohrazenice“ leží v rovinatém území Polabské nížiny mezi krajskými městy Hradec Králové a Pardubice na silnici I/37.
Pardubický kraj
I/37 Březhrad-Opatovice
Stavba „I/37 Březhrad – Opatovice“ leží v rovinatém území Polabské nížiny mezi krajskými městy Hradec Králové a Pardubice na silnici I/37.
Tisová
Rychlostní silnice R6 Tisová - Kamenný Dvůr
Praha
Zkapacitnění Štěrboholské radiály v Praze 10
Na přelomu srpna a září 2011 byla uvedena do provozu nová větev Štěrboholské radiály v úseku mezi lanovým mostem a mostem DP-Metro.
Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.