Služby
Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

Ochrana životního prostředí

 • Kompletní posuzování vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA), i v podrobnosti pro další stupně projektových dokumentací dle jednotlivých složkových zákonů
 • Vegetační úpravy
 • Dendrologické průzkumy
 • Zoologické a botanické průzkumy
 • Posouzení střetů staveb s prvky systému ekologické stability (ÚSES) a s chráněnými územími, včetně zajištění posudků dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti)
 • Hlukové studie - dopravní a průmyslové, včetně návrhu protihlukových a anitivibračních opatření
 • Měření hluku a vibrací
 • Exhalační studie
 • Havarijní plány
 • Povodňové plány
 • Posouzení oslunění a osvětlení objektů i pozemků
 • Výpočet odvodů za odnětí pozemků ze zemědělského a lesního půdního fondu
 • Odpadové hospodářství
 • Technické i biologické rekultivace

Kontakty

Středisko životního prostředí

Ing. Hana Staňková
Vedoucí střediska

Projektové středisko Plzeň

Ing. Robert Zápotocký
Vedoucí střediska
Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.