Služby | Koncepce dopravy | SUDOP PRAHA a.s.
Služby
Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

Koncepce dopravy

  • Zpracování úvodních dopravních dokumentací obcí, regionů, států - studie koncepční a prognózní, studie proveditelnosti, územně technické, provozně technické a dopravně technologické studie, investiční záměry, podklady pro územně plánovací dokumentace, žádosti o spolufinancování z fondů EU
  • Podklady pro tvorbu dopravních strategií - států, správních území, sídelních útvarů; správců (manažerů) infrastruktury; objednatelů dopravy, dopravních společností
  • Hodnocení a prognózy dopravního trhu - dopravní průzkumy a rozbory; modelování a prognóza dopravní poptávky obcí, regionů, větších územních celků všech druhů dopravy (osobní, nákladní). Při modelování prognózy používáme software PTV VISION (VISEM, VISUM)
  • Technické a dopravně technologické řešení - rozvoj dopravních sítí; návrh výstavby, modernizace tratí, silnic, letišť, vodních cest; dopravní terminály, logistická centra; dopravní technologie v železniční dopravě; návrh kolejových skupin a železničních zařízení; řešení dopravy v klidu (odstavná a parkovací stání a objekty, P+R, K+R). Pro návrh optimální kapacity železniční sítě používáme software RAILSYS. Návrh technického řešení pak je prováděn za pomoci Bentley MX a Bentley InRoads.
  • Posuzování a hodnocení dopravních staveb - hodnocení efektivnosti investic metodou CBA (finanční a ekonomická analýza); hodnocení rizik (citlivostní, riziková analýza); institucionální analýza; multikriteriální analýza, SWOT analýza; analýza ekonomických dopadů. SW simulace vývoje rizikových faktorů s využitím metody „Monte Carlo“.

Kontakty

Středisko koncepce dopravy (Praha)

Ing. Andrea Plišková
Vedoucí střediska

Projektové středisko Plzeň

Ing. Ota Heller
Vedoucí střediska