Služby
Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

Koncepce dopravy

  • Zpracování úvodních dopravních dokumentací obcí, regionů, států - studie koncepční a prognózní, studie proveditelnosti, územně technické, provozně technické a dopravně technologické studie, investiční záměry, podklady pro územně plánovací dokumentace, žádosti o spolufinancování z fondů EU
  • Podklady pro tvorbu dopravních strategií - států, správních území, sídelních útvarů; správců (manažerů) infrastruktury; objednatelů dopravy, dopravních společností
  • Hodnocení a prognózy dopravního trhu - dopravní průzkumy a rozbory; modelování a prognóza dopravní poptávky obcí, regionů, větších územních celků všech druhů dopravy (osobní, nákladní). Při modelování prognózy používáme software PTV VISION (VISEM, VISUM)
  • Technické a dopravně technologické řešení - rozvoj dopravních sítí; návrh výstavby, modernizace tratí, silnic, letišť, vodních cest; dopravní terminály, logistická centra; dopravní technologie v železniční dopravě; návrh kolejových skupin a železničních zařízení; řešení dopravy v klidu (odstavná a parkovací stání a objekty, P+R, K+R). Pro návrh optimální kapacity železniční sítě používáme software RAILSYS. Návrh technického řešení pak je prováděn za pomoci Bentley MX a Bentley InRoads.
  • Posuzování a hodnocení dopravních staveb - hodnocení efektivnosti investic metodou CBA (finanční a ekonomická analýza); hodnocení rizik (citlivostní, riziková analýza); institucionální analýza; multikriteriální analýza, SWOT analýza; analýza ekonomických dopadů. SW simulace vývoje rizikových faktorů s využitím metody „Monte Carlo“.

Kontakty

Středisko koncepce dopravy (Praha)

Ing. Andrea Plišková
Vedoucí střediska

Projektové středisko Plzeň

Ing. Ota Heller
Vedoucí střediska

Referenční stavby

Praha
Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest Citylogistika na území hl. m. Prahy zabezpečovaná vodní dopravou
Předmětem dokumentace „Citylogistika na území hl. m. Prahy zabezpečovaná vodní dopravou“ je analýza možností nákladní přepravy po vodní cestě na území hl.m. Prahy, vytipování vhodných pilotních projektů a jejich technické a ekonomické ověření.
Pardubice
I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat - Technicko-ekonomická studie
Předmětem zakázky je zpracování technického návrhu přeložky včetně kapacitního posouzení navržených křižovatek, prognóza dopravního zatížení a ekonomické hodnocení stavby modelem HDM-4.
Česká reublika
Lokalizační studie sítě servisních center na labsko-vltavské vodní cestě
Účelem této části studie bylo prověřit síť servisních center vzhledem ke stávající a předpokládané poptávce v jednotlivých segmentech plavby.
Německo
Zrychlení spojení Praha – Mnichov (Beschleunigung München – Praha)
Základním cílem studie „Zrychlení spojení München – Praha“ je zkrácení jízdní doby expresních vlaků na 4 hodiny 15 minut.
Praha
ASP pro trať Praha-Smíchov – Plzeň
Důvodem pro zpracování „Studie proveditelnosti pro trať Praha-Smíchov – Plzeň, doplnění 2016“, byl postupující vývoj a změny při postupné realizaci projektu modernizace části 3. TŽK, trati č. 170, resp. 171, v úseku Praha-Smíchov – Plzeň.
Praha
Vyhledávací studie odstavných kapacit v uzlu Praha
Vyhledávací studie odstavných kapacit v uzlu Praha je průkazem prostorových, technických a provozních možností pro krátkodobé odstavy, provozní ošetření a pro deponii vozů a souprav v osobní dopravě.
Ústí nad Orlicí
Aktualizace studie proveditelnosti úseku Ústí nad Orlicí (mimo) – Choceň (mimo)
Účelem této aktualizace studie proveditelnosti je opětovné posouzení možných variant řešení z pohledu technické proveditelnosti a územní průchodnosti s cílem nalézt takovou variantu, která splní tato dvě kritéria při udržení ekonomické efektivity projektu.
Pardubický kraj
Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk - Dětřichov u M. Třebové
Biškek
Komplexní studie rozvoje městské a příměstské osobní dopravy v Biškeku
Plzeň
Studie proveditelnosti pro trať Praha-Smíchov - Plzeň
Praha
Novelizace koncepce přestavby železničního uzlu Praha (aktualizace koncepční studie)
Nové spojení II - městské železniční tunely
V současné době je železniční infrastruktura, na které je provozována hustá příměstská doprava, postupně optimalizována nebo modernizována.
Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.