Naši zaměstnanci

SUDOP PRAHA a.s. má celkem 303 zaměstnanců na pracovištích v Praze, Hradci Králové, Plzni a ve Varšavě, z nichž je 235 projektantů. Projektanti jsou zdravotně způsobilí pro práci na železnici a podrobují se periodickým zdravotním prohlídkám dle vyhlášky č. 101/1995 Sb., a dalších předpisů. Jsou také vybaveni "Povolením ke vstupu do prostorů provozované železniční dopravní cesty (SŽDC, s.o.)".

SUDOP PRAHA a.s. zaměstnává zaměstnance s následujícími osvědčeními, autorizacemi a odbornými zkouškami:

 • autorizovaný inženýr a technik činný ve výstavbě (ČKAIT) dle zákona č. 360/1992 Sb.
 • zeměměřičskýh inženýr úředně oprávněný dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č.  200/1994 Sb.
 • držitel osvědčení České komory architektů v oboru architektura
 • držitel autorizačního osvědčení Slovenské komory stavebních inženýrů 
 • (Slovenská komora stavebných inžinierov)
 • držitel autorizačního osvědčení Polské komory stavebních inženýrů 
 • (Polska Izba Inżynierów Budownictwa)
 • držitel osvědčení Litevských autorizací
 • držitel osvědčení Lotyšských autorizací
 • držitel osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět geologické práce v oboru inženýrská geologie dle zákona č. 206/2001 Sb.; nově obor zkoumání geologické stavby
 • držitel osvědčení o posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz dle zákona č. 111/1998 Sb. § 60
 • držitel osvědčení o odborné způsobilosti projektanta, tzn. vypracovávat plány a. dokumentaci, projektovat nebo navrhovat objekty, které jsou součástí činností, uvedených v zákoně ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a. o. státní báňské správě
 • držitel osvědčení o odborné způsobilosti závodního, tzn. řídit, kontrolovat, provádět práce uvedené v zákoně č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
 • držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a. ochrany zdraví při práci na staveništi
 • držitel osvědčení o zkoušce odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a vyhlášky 100/1995 Sb.
 • držitel, který je oprávněn vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
 • držitel osvědčení na odběr vzorků odpadů a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • držitel oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací
 • držitel osvědčení "Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci"
 • držitel osvědčení  - certifikovaný arborista
 • držitel oprávněný k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací – III. stupeň
 • držitel osvědčení PRINCE2 – Practitionar (2. Stupeň)

Odborné zkoušky ve smyslu předpisu SŽDC Zam1, k vedení prací a vyvíjení pracovní činnosti na drahách provozovaných SŽDC typu:

 • F-00 – vedoucí prací na železničním spodku = K-05/1 + K- 03
 • F-01 – vedoucí prací na železničním spodku a svršku = K-05/2
 • F-02 – vedoucí prací na železničních mostech, mostům podobných objektech a tunelech = M-02
 • F-05 – projektant zabezpečovacího zařízení = Z -06e
 • F-07 – projektant sdělovacího zařízení = T-05d
 • F-14 – vedoucí prací geodetických činností = G01
 • F-18 – Projektant elektrotechniky a energetiky = E-08
Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.