Služby | Laboratorní práce a polní geotechnické zkušebnictví | SUDOP PRAHA a.s.
Služby
Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

Laboratorní práce a polní geotechnické zkušebnictví

Součástí naší firmy je kompletně vybavená laboratoř mechaniky zemin, která zajišťuje laboratorní rozbory zemin, hornin a vod v rozsahu požadovaném pro všechny druhy pozemních i dopravních staveb. Všechny rozbory jsou prováděny v souladu s požadavky platných technických norem.

Zkušební laboratoř provádí:

 • zkoušky popisných vlastností a granulometrické analýzy pro určení druhu a stavu zemin, umožňující jejich klasifikaci
 • triaxiální a krabicové pevnostní zkoušky zemin k určení smykové pevnosti (totální, efektivní, vrcholové a reziduální)
 • deformační zkoušky edometrické se stupňovitým zatěžováním, měřením časového průběhu konsolidace, bobtnání, prosedavosti
 • pevnostní zkoušky hornin v prostém tlaku
 • technologické zkoušky zemin pro určení relativní ulehlosti a poměru únosnosti (CBR, IBI)
 • zkoušky pro návrh zlepšování zemin pojivy (např. vápno, Dorosol)
 • rozbory vzorků podzemních a povrchových vod pro stavební účely z hlediska agresivity prostředí na betonové konstrukce

V oblasti polního geotechnického zkušebnictví provádíme zkoušky a měření určené pro doplnění inženýrskogeologických průzkumů či pro ověření míry zhutnění zemin a sypanin podle platných technických norem ČSN. Mezi naše zařízení pro provádění zkoušek in-situ patří např.:

 • těžká dynamická penetrační souprava pro provádění dynamických penetračních zkoušek (30 nebo 50 kg)
 • zařízení pro provádění statické zatěžovací zkoušky sloužící ke kontrole zhutnění zemin a sypanin (základové půdy, násypy, zásypy výkopy a pod.)
 • zařízení pro provádění rázové zatěžovací zkoušky sloužící jako nepřímá metoda kontroly zhutnění zemin a sypanin
 • zařízení pro stanovení objemových hmotností in-situ

Kontakty

Středisko geotechniky – laboratoř

RNDr. Petr Vitásek
Vedoucí laboratoře (K Vápence 2677; 530 35 Pardubice)